vår 2024
GEO-2002 Strukturgeologi - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogrammet i geologi.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

GEO-104 Strukturgeologi/bergrunnskart 6 stp

Innhold

Emnet behandler grunnleggende teori om spenning og deformasjon i jordskorpa, teori og dannelse av deformasjonsstrukturer i bergarter, som folder, forkastninger, skjærsoner, og sekundære plan- og linjestrukturer. Strukturer i bergrunnskart behandles med vekt på geologisk tolkning og profiler. Eksempler på strukturer vil bli gitt fra ulike tektoniske regimer. Videre gjennomgås metoder og verktøy som benyttes i kvantitativ strukturgeologisk analyse, blant annet stereonett, deformasjonsanalyse, og anvendt seismisk tolkning.

Anbefalte forkunnskaper

GEO-1001 Innføring i geologi

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har

 • grunnleggende forståelse for teorien om spenning og deformasjon.
 • kjennskap til folder, forkastninger/skjærsoner, kløv, lineasjoner, sprekker og bruddstrukturer og deres dannelse.
 • kunnskap om bruk av stereonett for å plotte orienteringsdata (plan og linjestrukturer) og analysere deformasjonsstrukturer.
 • forståelse av deformasjonsprosesser knyttet til sprø og duktil deformasjon
 • kunnskap om prinsippene for seismisk tolkning av strukturer i berggrunnen.

Ferdigheter

Studenten kan

 • identifisere og beskrive deformasjonsstrukturer, deres geometri, orientering, og kinematikk, og forstå dannelsen av slike strukturer.
 • analysere geologiske strukturer i bergrunnskart, felt, og mikroskop.
 • analysere strukturer kvantitativt for deformasjon.
 • anvende stereonett og seismisk tolkning i strukturanalyse.
 • finne, vurdere og benytte strukturgeologisk litteratur og metoder.

Generell kompetanse

Studenten har

 • evne til å utvikle kunnskap om romlig orientering av geologiske strukturer.
 • evne til å utføre grunnleggende tolkning av bergrunnskart og deformasjonsstrukturer.
 • analysere kvantitativt geometri- og deformasjon-forholdene da strukturene ble dannet.
 • evne til å gjennomføre grunnleggende arbeidsoppgaver innen strukturgeologi og kunne tolke bergrunnskart, samt ha oversikt over fagets viktigste litteratur og metoder.
 • evne til å formidle sentralt fagstoff videre og til å diskutere synspunkter, erfaringer og valg av metoder med geologer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

28 timer forelesninger, 24 timer øvelser og 2 dager ekskursjon.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 04.06.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Øvelse 1 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 10 Godkjent – ikke godkjent
Feltkurs Godkjent – ikke godkjent
Feltrapport Godkjent – ikke godkjent
Sikkerhetsopplæring for felt Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 2 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 3 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 4 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 5 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 6 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 7 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 8 Godkjent – ikke godkjent
Øvelse 9 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

For å kunne gå opp til eksamen, så må følgende krav være oppfylt:

 • Alle øvelser er obligatoriske og skal innleveres for godkjenning etter hver øvelse.
 • Deltakelse på feltkurs
 • Godkjent feltrapport basert på feltboknotater og skisser.
 • Godkjent sikkerhetsopplæring innen ekskursjonen, herunder bruk av sikkerhetsutstyr (hjelmer, refleksvester, etc.) og bruk av geologisk utstyr i felt (hammer, lupe, spade, etc.)

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: GEO-2002
 • Tidligere år og semester for dette emnet