vår 2024
IDR-1541 Idrettspedagogikk og idrettspsykologi nett - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-1141 Idrettspedagogikk og idrettspsykologi 10 stp
PSY-2031 Idrettspsykologi 5 stp

Innhold

Idrettspedagogikk og idrettspsykologi er en flersidig disiplin som har ulike utgangspunkter, perspektiver og ståsteder med sine røtter fra blant annet idéhistorie, didaktikk, filosofi, psykologi og sosiologi. Emnet belyser verdiorienterte og fagdidaktiske spørsmål, og personlighets-, motivasjons- og prestasjonspsykologiske problemstillinger. Idrettspedagogikk og -psykologi skal bidra til å opparbeide basiskunnskap om idrett som utviklings-, mestrings- og sosialiseringsarena, og hvordan denne kunnskapen kan anvendes i utvikling av egenskaper, ferdigheter og holdninger innen idrett.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Beskrive grunnleggende teori om motorisk utvikling og læring
 • Forklare motivasjonsteorier og forstå betydningen av læringsklima
 • Drøfte idrettpsykologiske egenskaper og mentale ferdigheter og deres betydning for mestring og prestasjonsutvikling
 • Beskrive og diskutere trenerens ulike roller, oppgaver og funksjoner

Ferdigheter

 • Analysere, vurdere og tilrettelegge idrettsaktiviteter ut i fra relevante pedagogiske og psykologiske synspunkter
 • Anvende didaktiske modeller, relevante læringsstrategier, treningsprinsipper og tilsvarende treningsformer i innlærings- og treningssituasjoner
 • Anvende kunnskap innenfor idrettspedagogikk og idrettspsykologi gjennom å utføre muntlige og praktiske presentasjoner

Generell kompetanse

 • Vise innsikt i og forståelse for kunnskap om psykologisk læringsklima og motivasjon for å kunne forbedre læring og utvikling innenfor idrett
 • Vise overordnet kunnskap om og innsikt i mentale prosesser som har betydning for prestasjonsutvikling

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet er heldigitalt. Det vil være en obligatorisk, digital undervisningsdag der studentene gruppevis presenterer et av arbeidskravene. Undervisningsformer kan være forhåndsinnspilte digitale forelesninger, arbeid i digitalt klasserom, og gruppearbeid.

Dette forutsetter en god del egenarbeid for den enkelte student, enten ved forberedelse til de enkelte deler eller ved at det arbeides med et gitt tema individuelt eller gruppevis. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, oppgaver og selvstudium. Arbeidet i digitalt klasserom skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål som blir behandlet på samlingene og i lærebøkene. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom hele studiet.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 21.05.2024 09:00 (Utlevering)
23.05.2024 13:00 (Innlevering)
2 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Individuell skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
Gruppevis muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Alle moduler og arbeidskrav må være godkjent innen oppgitt tidsfrist.

1: Individuell skriftlig oppgave med utgangspunkt i pensumlitteraturen.

2: Gruppevis (digital) muntlig fremføring av gitt oppgave innenfor enten idrettspedagogikk

eller idrettspsykologi 


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-1541
 • Tidligere år og semester for dette emnet