Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

IDR-1541 Idrettspedagogikk og idrettspsykologi nett - 10 stp


Ansvarlig enhet

Idrettshøgskolen

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Studiepoengreduksjon

PSY-2031 Idrettspsykologi 5 stp

Innhold

Idrettspedagogikk og idrettspsykologi er en flersidig disiplin som har ulike utgangspunkter, perspektiver og ståsteder med sine røtter fra blant annet idéhistorie, didaktikk, filosofi, psykologi og sosiologi. Emnet belyser verdiorienterte og fagdidaktiske spørsmål, og personlighets-, motivasjons- og prestasjonspsykologiske problemstillinger. Idrettspedagogikk og -psykologi skal bidra til å opparbeide basiskunnskap om idrett som utviklings-, mestrings- og sosialiseringsarena, og hvordan denne kunnskapen kan anvendes i utvikling av egenskaper, ferdigheter og holdninger innen idrett.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet er heldigitalt. Det vil være en obligatorisk, digital undervisningsdag der studentene gruppevis presenterer et av arbeidskravene. Undervisningsformer kan være forhåndsinnspilte digitale forelesninger, arbeid i digitalt klasserom, og gruppearbeid.

Dette forutsetter en god del egenarbeid for den enkelte student, enten ved forberedelse til de enkelte deler eller ved at det arbeides med et gitt tema individuelt eller gruppevis. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, oppgaver og selvstudium. Arbeidet i digitalt klasserom skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål som blir behandlet på samlingene og i lærebøkene. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom hele studiet.