vår 2024
IDR-2281 Idrett og samfunn - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Innhold

Gjennom emnet "Idrett og samfunn" skal studentene tilegne seg kunnskap om idrettens sosiale og kulturelle betydning i samfunnet. Studiet skal slik stimulere til selvstendig og kritisk tenking om idrettens rolle og funksjon i samfunnet og om idrett som kulturfenomen. Emnet belyses med utgangspunkt i idrettssosiologi og i idrettshistorie.

Følgende tema vil bli vektlagt i idrettssosiologi:

 • Sosial ulikhet (sosial klasse, kjønn og etnisitet) i relasjon til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv
 • Idrettsdeltakelse i det norske samfunn
 • Verdier og holdninger knyttet til livsstil, fysisk aktivitet og helse
 • Idrettsorganisasjonenes (NIF, forbund, krets, klubb) oppbygging og utbredelse i det norske samfunn
 • Idrettens dilemmaer innen toppidrett og breddeidrett
 • Sammenhenger mellom kropp, helse og idrett

Gjennom Idrettshistorie skal studentene tilegne seg kunnskap om idretten som fenomen og dets utvikling i moderne norsk historie. Gjennom denne delen av emnet utvikles bevissthet omkring historien om norsk idrett:

 • Fremvekst og spredning av idrett i det norske samfunn i perioden 1880 - 1920
 • Idrettsorganisasjoner i konflikt og samarbeid 1924-1940
 • Idrett som del av velferdsstaten 1946 - 1980.
 • Idrettens differensiering i aktiviteter, deltakergrupper og bruk av arenaer fra 1990.
 • Statens idrettspolitikk - forvaltning og finansiering
 • Ulike politiske motiv for norsk idrett i moderne historie

Hva lærer du

Kunnskap

 • Beskrive fritidsbruk og deltakelse i fritidsaktiviteter i det norske samfunn
 • Beskrive friluftsliv som typisk norsk livsstil
 • Forstå idrettens betydning for en sunn eller usunn livsstil
 • Gjengi idrettens historiske framvekst og organisatoriske oppbygging

Ferdigheter

 • Framføre muntlig en reflektert redegjørelse for et tema knyttet til idrett og samfunn
 • Analysere vitenskapelige tekster
 • Forklare grunnleggende forskningsdata

Generell kompetanse

 • Formidle det tradisjonelle og det moderne friluftslivets betydning for utvikling av væremåte og livsstil
 • Forstå kroppens betydning for kjønn og kjønns betydning for kroppen
 • Forstå ulike kroppsbegrep og filosofiske tilnærminger til kropp
 • Delta med reflekterte synspunkter i samfunnsdebatter om idrett og fysisk aktivitet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Deler av kurset vil bli holdt i seminarform, med lærerstyrte fellestimer og aktiv studentmedvirkning. I tillegg skal studentene i gruppearbeid forberede studentframlegg.

For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 04.06.2024 09:00 (Utlevering)
10.06.2024 14:00 (Innlevering)
6 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse obligatorisk undervisning Godkjent – ikke godkjent
Idrettssosiologi (presentasjon) Godkjent – ikke godkjent
Idrettshistorie (oppgave) Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i obligatorisk undervisning. Det vil fremgå av undervisningsplanen hva som er obligatorisk undervising. I tillegg:

 • Idrettssosiologi: Hver student skal presentere et skriftlig vitenskapelig arbeid til et gitt tema som grunnlag for etterfølgende diskusjon.
 • Idrettshistorie: Hver student må levere og få godkjent en oppgavebesvarelse i mappe på Canvas innen kursets slutt.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-2281
 • Tidligere år og semester for dette emnet