vår 2024
IDR-2282 Formidling og veiledning - 10 stp

Emnetype

Emnet er tilrettelagt for studenter i år 2 i bachelor i idrettsvitenskap og 3. år bachelor i Arktisk friluftsliv og naturguiding i Alta. Emnet kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Studentene som tar dette emnet må ha gjennomført og fått godkjent 60 studiepoeng i emner innen idrett, kroppsøving, friluftsliv eller fysisk aktivitet og helse.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-2280 Trening, formidling og veiledning 10 stp

Innhold

I emnet skal studentene utvikle praktisk erfaring i å formidle og veilede i idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv eller naturguiding. Med bakgrunn i presentert teori, skal studentene planlegge, utarbeide, veilede gjennomføre, evaluere og formidle innen ulike opplegg. Dette kan være aktivitetsopplegg, treningsopplegg eller opplegg innen veiledning og naturguiding i valgt aktivitet for idrettslag, skole / barnehage, førsteårs-studenter eller for andre aktører. Studentene skal utvikle ferdigheter i valgt fordypning.

Hva lærer du

Kunnskaper

 • Kjennskap til didaktiske og pedagogiske strategier for å utvikle ferdigheter i valgt fordypning eller formidling, veiledning og/eller turledelse.
 • Kjenne til og formidle prinsipper om læringsfremmende undervisning og veiledning.
 • Kjennskap til hvordan ulike trener- og veilederroller kan anvendes i forhold til grupper en skal veilede.
 • Forstå trenerens eller veilederens /guidens rolle og funksjon i valgt fordypning.

Ferdigheter

 • Anvende periodeplaner, øktplaner eller ferdplaner (inkludert HMS-analyser) i trenings eller turplanlegging.
 • Forbedre studentenes ferdigheter i å trene eller veilede utvalgt målgruppe.
 • Organisere og formidle en valgt trenings eller friluftslivsaktivitet.
 • Veilede i valgt trenings- eller friluftslivsaktivitet.
 • Evaluere valgt trenings- eller friluftslivsaktivitet.
 • Anvende aktuelle læringsstrategier i valgt fordypning.
 • Analysere og formidle teknikk, taktikk eller alternative bevegelsesløsninger knyttet opp mot valgt fordypning.

Generell kompetanse

 • Forstå betydningen av god planlegging for gjennomføring av opplegg innen trening, veiledning eller naturguiding.
 • Se sammenhengen mellom pedagogiske teorier, sentrale læringsstrategier og praktisk utøvelse.
 • Iverksette og veilede pedagogisk og didaktisk innen valgt fordypning.
 • Verdsette betydningen av kunnskap og ferdigheter i idrett, friluftsliv eller naturguiding i et helhetlig perspektiv.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Undervisningen inneholder både forelesninger og praktisk pedagogisk arbeid. Emnet skal gjøre studenten kjent med idretts, eller friluftlivskultur i form av observasjon og trenervirksomhet eller veileder/guidevirksomhet med tilhørende refleksjonsnotat og formidling. For å nå læringsutbyttene i emnet forventes det at studentene arbeider i 250 timer inkludert undervisning, erfaringsinnhenting, oppgaver og selvstudium.

Studenten skal gjennomføre et erfaringsinnhentingsprosjekt for andre aktører som driver med idrett, friluftsliv eller fysisk aktivitet. For studentene i år 2 i bachelor i idrettsvitenskap skal erfaringsinnhentingen gjennomføres i idrettslag eller andre organisasjoner eller institusjoner som organiserer fysisk aktivitet. Det skal gjennomføres et opplegg med utgangspunkt i aktiviteter som er gjennomgått tidligere i studiet. For idrettsstudentene skal opplegget ha en varighet på minimum 20 timer. Friluftlivsstudentene gjennomfører sitt opplegg ved å ha ansvar for undervisning og gjennomføring av turopplegg for valgt utdanningssted eller annen aktør.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 02.05.2024 08:00
30 Minutter A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig skisse Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig aktivitetsrapport Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Emnet har to arbeidskrav som ender i en aktivitetsrapport. Arbeidskravene bygger på hverandre og er grunnlag for avsluttende eksamen. Første arbeidskrav må være godkjent før det andre arbeidskrav kan gjennomføres. Begge arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før eksamen kan avlegges.

Arbeidskrav 1:

Tidlig i semesteret leveres en skriftlig skisse over planlagt opplegg for gjennomføringen. Denne skal presenteres for medstudenter. Studenten må selv ha avklart gruppen som trenings- eller veileder/guideopplegget skal gjennomføres for.

Arbeidskrav 2:

Det skal leveres en skriftlig aktivitetsrapport som viser plan for hele opplegget og logg med refleksjoner rundt gjennomføring av prosessen.


Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Individuell muntlig eksamen på ca 30 minutter, der studenten legger frem aktivitetsrapport med logg og refleksjoner med påfølgende spørsmål knyttet til gjennomført arbeid.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-2282
 • Tidligere år og semester for dette emnet