vår 2024
IDR-2353 Fysisk aktivitet i forebygging og rehabilitering - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Studentene som tar dette emnet må ha gjennomført og bestått Trenings- og bevegelseslære med basistrening eller tilsvarende emne innen humanfysiologi, samt emnet Idrett, helse og ernæring, Idrettsmedisin eller tilsvarende emne innen ernæring.

Søknadskode 9199.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

IDR-6001 Videreutdanningskurs i fysisk aktivitet og helse 5 stp

Innhold

Emnet gir kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, og ferdigheter i tilrettelegging og gjennomføring av fysisk aktivitet i forebygging og rehabilitering for ulike målgrupper. Emnet tar for seg:

 • Fysiologiske og psykologiske effekter av fysisk aktivitet i forebygging og rehabilitering av sykdom.
 • Helsefremmende ernæring
 • Kartlegging av fysisk aktivitetsnivå og helserelatert fysisk form
 • Planlegging og veiledning i helsefremmende fysisk aktivitet
 • Atferdsendring knyttet til fysisk aktivitet

Hva lærer du

Kunnskap

 • Forstå fysiologiske og psykologiske effekter av fysisk aktivitet i helseforebygging
 • Ha kunnskap om sammenhengen mellom kosthold, fysisk aktivitet og livsstilssykdommer
 • Kjenne til sentrale målemetoder for fysisk aktivitetsnivå, fysisk form og kardiometabolsk helse
 • Kjenne til verktøy for tilrettelegging og veiledning av helsefremmende fysisk aktivitet

Ferdigheter

 • Kunne vurdere og anvende helsefremmende aktivitetstiltak tilpasset ulike livsstilsykdommer
 • Mestre kartlegging av fysisk aktivitetsnivå og helserelatert fysisk form, helseprofilbedømming
 • Kunne gi helsefremmende kostholdsveiledning

Generell kompetanse

 • Kritisk diskutere og reflektere rundt temaet helsefremmende fysisk aktivitet
 • Helhetlig forståelse for sammenhengen mellom fysisk aktivitet, trening, ernæring og helse
 • Bidra til å utvikle fagfeltet gjennom samarbeid med andre profesjoner

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet vil bli holdt i seminarform med praktisk undervisning, lærerstyrte fellestimer, aktiv studentmedvirkning og fremlegg av studentoppgaver. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 31.05.2024 09:00 (Utlevering)
04.06.2024 14:00 (Innlevering)
4 Dager A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltagelse i praktisk undervisning og seminar Godkjent – ikke godkjent
Grupperapport Godkjent – ikke godkjent
Gjennomfør treningsøkt Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i den praktiske delen av undervisningen og i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. I tillegg må følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent:

 • I mindre grupper skal studenter skrive en vitenskapelig tekst på 6-8 sider som omhandler fysisk aktivitet i forebygging eller behandling av en livsstilssykdom eller tilstand.
 • Den samme gruppa skal planlegge og gjennomføre en treningsøkt rettet mot den valgte sykdommen/tilstanden, med resten av klassen som deltakere, samt være objekt for medstudenters praktiske gjennomføring. Hver gruppe får ca. 30 min til sin trening. Det legges opp til muntlig diskusjon etter økta.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-2353
 • Tidligere år og semester for dette emnet