vår 2024
MAT-1002 Kalkulus 2 - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i studieprogrammet Bachelor i matematiske realfag, Anvendt fysikk og matematikk - master (5årig), sivilingeniør og andre program. Det kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1+ 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Anbefalte forkunnskaper er MAT-1001 Kalkulus 1 eller tilsvarende.

Søknadskode 9336 - enkeltemner i realfag.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MA-101 Flervariabelteori 1 6 stp

Innhold

Emnet er beregnet på studenter med interesse for anvendt matematikk, fysikk, kjemi, analyse eller statistikk. Kurset omhandler uendelige rekker, uekte integraler, konvergens, funksjoner av flere variable, partialderiverte, Taylors formel med restledd for funksjoner av en og flere variable, gradient og retningsderivert, klassifisering av kritiske punkter, Lagrange's multiplikatorregel. Øvinger med enkel visualisering vil bli gitt. Det gis en innføring i bruk av Mathematica som numerisk, symbolsk og grafisk verktøy, og for enkel programmering.

Anbefalte forkunnskaper

MAT-1001 Kalkulus 1

Hva lærer du

Kunnskap - Studentene

 • kjenner begrepene punktvis og uniform konvergens for funksjonsfølger, og deres sammenhenger med kontinuitet, integral og derivat
 • kjenner begrepene uendelig rekke, potensrekke og Taylorrekke, og konvergens og absolutt konvergens av disse
 • har en elementær kjennskap til matriser og determinanter
 • kjenner den elementære geometrien i det n-dimensjonale Euklidske rommet, inklusive prikkproduktet, norm og distanse, Cauchy-Schwarz ulikhet og Trekantulikheten
 • forstår hvordan kurver i rommet kan fremstilles ved koordinatlikninger eller parametrisk. Har kjennskap til begrepet kvadrikk, men uten detaljer
 • kjenner Kjerneregelen for partialderivater til skalarfunksjoner
 • kjenner begrepene retningsderivat og gradient
 • kjenner Taylors formel av første og annen orden for skalarfunksjoner av flere variabler.
 • kjenner begrepet kompakt mengde i Euklidske rom, og Ekstremalverdisatsen for funksjoner av flere variabler, kjenner begrepene stasjonært punkt, ekstremalpunkt og sadelpunkt

Ferdigheter - Studentene

 • kan regne ut Taylorpolynomer, og estimere avbruddsfeil ved hjelp av restleddformler,
 • kan avgjøre om en funksjonsfølge konvergerer uniformt
 • kan bruke de viktigste konvergenstestene til å avgjøre om en uendelig rekke konvergerer, kan bruke Weierstrass' M-test til å påvise at funksjonrekker konvergerer uniformt. Kan undersøke konvergens av uegentlige integraler
 • kan regne med potensrekker og Taylorrekker
 • kan regne med vektorer i planet og i rommet
 • kan fremstille linjer og plan i rommet ved koordinatlikninger og parametrisk, kan regne ut avstander mellom forskjellige kombinasjoner av punkt, linje eller plan i rommet ved hjelp av ortogonalprojeksjon
 • kan beskrive geometriske figurer i planet eller rommet ved hjelp av polarkoordinater, sylinderkoordinater eller kulekoordinater
 • kan regne ut grenser til funksjoner av flere variabler
 • kan regne ut partialderivater direkte, og bruke dem til å bestemme tangentplan
 • kan undersøke vekstegenskapene til en funksjon av flere variabler i de forskjellige retningene ut fra et punkt
 • kan bestemme og klassifisere stasjonære punkter til funksjoner av flere variabler
 • kan bestemme ekstremalpunkter til funksjoner av flere variabler under føringer, ved hjelp av Lagrangemultiplikatorer
 • kan anvende datamaskin for å undersøke geometrien til kurver og flater i rommet

Generell kompetanse - Studentene

 • har en inngående kjennskap til konvergens av rekker og følger, også for de med ledd som er funksjoner
 • har en elementær forståelse av geometrien til kurver og flater i planet og i rommet
 • har en inngående kjennskap til differensialregning for skalarfunksjoner av flere variabler
 • har en god oversikt over analytiske aspekter av ekstremalproblemer uten føringer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: Ca. 40 t Øvelser: Ca. 30 t

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 28.05.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAT-1002
 • Tidligere år og semester for dette emnet