vår 2024
MDV-3062 Kunnskapsforvaltning - 10 stp

Emnetype

Emnet er et valgemne på master i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som valgemne i andre mastergradsprogram ved UiT og som enkeltemne av studenter som fyller opptakskrav til master i medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Opptakskrav

Fullført bachelorgrad eller tilsvarende. Graden må inneholde en faglig fordypning på minimum 80 studiepoeng i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Av de 80 studiepoengene (stp.) må 60 stp. være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå. Du bør beherske engelsk godt. Du må ha gjennomsnittskarakter C (2,5) eller bedre. Karakteren beregnes som et vektet gjennomsnitt av alle emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. Emner med vurderingsuttrykk 'bestått' blir ikke inkludert i beregningen.

Studenter med cand.mag.-grad må ha mellomfag med en snittkarakter på 2,7 eller bedre.

9371 - enkeltemner på masternivå


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

DOK-3052 Dokumentforvaltning - Kunnskapsforvaltning 10 stp

Innhold

Emnet presenterer teori innrettet mot kunnskapsforvaltning, fra organisasjonsteori til kommunikasjons- og læringsteori. Sentrale spørsmål er: Hvordan forstå, undersøke, organisere og lede prosesser hvor kunnskap innhentes, skapes, utvikles, lagres, deles og formidles i organisasjoner?

Hva lærer du

Etter bestått emne skal du ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har avansert kunnskap om:

 • teoretiske modeller for hvordan kunnskap overføres i organisasjoner og om hvordan slike prosesser kan organiseres
 • begrepet taus kunnskap og formalisering av slik kunnskap, og implikasjoner for forståelsen av "information management" vs. "knowledge management"
 • hvordan prosesser knyttet til innovasjon og utvikling av kunnskap påvirker organisasjoners forhold til omgivelsene (for eksempel markedet og teknologisk utvikling) og hvordan kunnskapsutvikling påvirker beslutningsprosessene i organisasjonen

Ferdigheter

Du kan:

 • analysere og bidra i kunnskapsutviklingsprosesser i organisasjoner
 • bidra i skriving av kunnskapsoppsummeringer
 • kan nyttiggjøre deg teorier innen «knowledge management» for formalisering og synliggjøring av taus kunnskap
 • problematisere og drøfte faglige spørsmål knyttet til «knowledge management», og kan strukturere og formulere faglige resonnementer til fagpersoner, arbeidskollegaer og allmennheten

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller annet skandinavisk språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Eksamenoppgaven skrives på skandinavisk eller engelsk.

Undervisning

I emnet vektlegges studentaktiv læring. Undervisningsformene varierer mellom seminarer og forelesninger, studentpresentasjoner og prosjektarbeid. Det gis to veiledninger på prosjektarbeidet. Det blir ca. 26 timer undervisning i løpet av semesteret.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 15.05.2024 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Muntlig presentasjon Godkjent – ikke godkjent
Skisse til prosjektoppgave Godkjent – ikke godkjent
Utkast til prosjektoppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • muntlig presentasjon (5-10 min.) av problemstilling.
 • skisse til prosjektoppgaven (1-2 sider). Denne deles med medstudenter og lærer(-e)
 • utkast til prosjektoppgave («1st draft»)

Mer info om vurderingsform oppgave

 • en prosjektoppgave på 3500 ord inkludert referanser (11 sider), og som skrives i samsvar med APA-standarden for vitenskapelige artikler (se Universitetsbibliotekets nettsider om oppgaveskriving).

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet. En prosjektoppgave som ikke er bestått, kan leveres inn til ny vurdering i revidert form.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MDV-3062
 • Tidligere år og semester for dette emnet