vår 2024
REI-3201 Reiselivsledelse - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk på erfaringsbasert master i reiselivsledelse. Emnet kan tas som enkeltemne forutsatt at opptakskravene til studiet er oppfylt.

Opptakskrav

Emnet er obligatorisk på erfaringsbasert master i reiselivsledelse. Emnet kan tas som enkeltemne forutsatt at opptakskravene for studiet er oppfylt.

Søknadskode 9371

Opptakskravet for studieprogrammet er bachelorgrad eller tilsvarende grad, samt minst 2 års praktisk erfaring fra reiselivsnæringen eller annen relevant næring som hotell, restaurant og opplevelsesbedrifter. For eksempel kan du ha oppnådd bachelorgrad i friluftsliv, naturvitenskapelige fag, språk, samfunnsfag, humaniora eller økonomi og administrasjon.


Innhold

Emnet er bygd opp rundt tre teoretiske hovedbolker. 1) Organisasjonsteori og særlig organisatoriske særegenheter ved servicebedrifter 2) Kulturteori og de krav som stilles spesielt til organisasjoner hvor leveransen er opplevelser 3) Lederskapsteori generelt og de spesielle krav som stilles til konkurranseutsatte servicebedrifter.

Dette begrunnes med at reiselivsbedrifter stiller andre krav både til organisering og lederskap enn tradisjonelle produksjonsbedrifter. Dette har igjen sammenheng med at leveransene er innrettet mot å skape positive sosiale og emosjonelle reaksjoner hos mottakerne. Produksjonen foregår dessuten oftest i form av sosial utveksling mellom leverandørenes ansatte og kunden i leverandørens lokaler, hvor kultur og stemning utgjør en vesentlig del av leveransen, men også markedsføringen. Dette betinger at hele organisasjonen er gjennomsyret av service management-ideer, som blant annet innebærer bruk av mål, visjoner og verdier som verktøy.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

Studenten kan

 • redegjøre for prinsipper for organisering av servicebedrifter for å oppnå effektivitet og kvalitet
 • redegjøre for den betydningen kultur har generelt, og de særegne kulturtrekk som kreves i reiselivsbedrifter
 • redegjøre for lederskapets grunnprinsipper og særegenhetene ved service management
 • redegjøre for mål, visjoner og verdier som særlig viktige lederskapsverktøy, samt hvordan disse samspiller med regler og sikkerhetsforskrifter

Ferdigheter

Studenten kan

 • organisere alle typer reiselivsvirksomheter i tråd med krav til kvalitet, effektivitet og sikkerhet, slik at forretningsmessig lønnsomhet og miljømessig og sosial bærekraft nås
 • utvikle og endre reiselivsbedrifter slik at de til enhver tid er tilpasset skiftninger i markedene
 • lede alle typer reiselivsbedrifter, og på alle nivåer - fra toppledelse til gruppeledelse
 • anvende alle sentrale lederskapsverktøy i reiselivsbedrifter

Kompetanse

Studenten har

 • overordnet forståelse for reiselivsorganisasjoners plass i de samfunn de opererer i, slik at organisering, kulturdimensjoner og lederskap i bedriften harmoniserer med omgivelsene og ideene om kulturrelatert bærekraft
 • oversikt over hvordan organisering, kultur og lederskap samspiller med markedsføring, sikkerhet og HMS, og er i stand til å koordinere disse faktorene
 • evner til å videreutvikle og tilpasse egen kompetanse på basis av endrede rammebetingelser og nye erfaringer, slik at organisasjonen kontinuerlig kan utvikles
 • kompetanse til å kunne bidra med opplæring og utvikling i bransjen

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis 20 timer undervisning basert på en interaktiv pedagogisk ide. Undervisningen vil derfor være preget av dialog og diskusjoner basert både på forskningsbaserte kunnskaper og studentenes erfaringer. Gruppearbeid vil også bli brukt for å utveksle kunnskaper horisontalt, men også for å gjøre studentene kjent med hverandre og derigjennom utvikle nettverk.

Emnet vil bli evaluert i henhold til kvalitetssystemet til UiT-Norges arktiske universitet


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 31.05.2024 09:00 (Utlevering)
21.06.2024 14:00 (Innlevering)
3 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatorisk deltakelse på samling og annen undervisning Godkjent – ikke godkjent
Arbeidsoppgaver, gruppesesjoner Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Obligatorisk deltakelse på samling og annen undervisning, 70% (OBL1)

Arbeidsoppgaver, gruppesesjoner (OBL2)


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REI-3201
 • Tidligere år og semester for dette emnet