Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

REI-3201 Reiselivsledelse - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for reiseliv og nordlige studier

Emnetype

Emnet er obligatorisk på erfaringsbasert master i reiselivsledelse. Emnet kan tas som enkeltemne forutsatt at opptakskravene til studiet er oppfylt.

Innhold

Emnet er bygd opp rundt tre teoretiske hovedbolker. 1) Organisasjonsteori og særlig organisatoriske særegenheter ved servicebedrifter 2) Kulturteori og de krav som stilles spesielt til organisasjoner hvor leveransen er opplevelser 3) Lederskapsteori generelt og de spesielle krav som stilles til konkurranseutsatte servicebedrifter.

Dette begrunnes med at reiselivsbedrifter stiller andre krav både til organisering og lederskap enn tradisjonelle produksjonsbedrifter. Dette har igjen sammenheng med at leveransene er innrettet mot å skape positive sosiale og emosjonelle reaksjoner hos mottakerne. Produksjonen foregår dessuten oftest i form av sosial utveksling mellom leverandørenes ansatte og kunden i leverandørens lokaler, hvor kultur og stemning utgjør en vesentlig del av leveransen, men også markedsføringen. Dette betinger at hele organisasjonen er gjennomsyret av service management-ideer, som blant annet innebærer bruk av mål, visjoner og verdier som verktøy.


Opptakskrav

Emnet er obligatorisk på erfaringsbasert master i reiselivsledelse. Emnet kan tas som enkeltemne forutsatt at opptakskravene for studiet er oppfylt.

Søknadskode 9371

Opptakskravet for studieprogrammet er bachelorgrad eller tilsvarende grad, samt minst 2 års praktisk erfaring fra reiselivsnæringen eller annen relevant næring som hotell, restaurant og opplevelsesbedrifter. For eksempel kan du ha oppnådd bachelorgrad i friluftsliv, naturvitenskapelige fag, språk, samfunnsfag, humaniora eller økonomi og administrasjon.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

Studenten kan

Ferdigheter

Studenten kan

Kompetanse

Studenten har


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis 20 timer undervisning basert på en interaktiv pedagogisk ide. Undervisningen vil derfor være preget av dialog og diskusjoner basert både på forskningsbaserte kunnskaper og studentenes erfaringer. Gruppearbeid vil også bli brukt for å utveksle kunnskaper horisontalt, men også for å gjøre studentene kjent med hverandre og derigjennom utvikle nettverk.

Emnet vil bli evaluert i henhold til kvalitetssystemet til UiT-Norges arktiske universitet