vår 2024
REI-3205 Reiselivsmarkedsføring - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i erfaringsbasert master i reiselivsledelse. Emnet kan tas som enkeltemne forutsatt at opptakskravene til studieprogrammet er oppfylt.

Opptakskrav

Emnet er obligatorisk i erfaringsbasert master i reiselivsledelse. Emnet kan tas som enkeltemne forutsatt at opptakskravene til studieprogrammet er oppfylt.

Søknadskode 9371

Opptakskravet til studiet er bachelorgrad eller tilsvarende grad, samt minst 2 års praktisk erfaring fra reiselivsnæringen eller annen relevant næring som hotell, restaurant og opplevelsesbedrifter. For eksempel kan du ha oppnådd bachelorgrad i friluftsliv, naturvitenskapelige fag, språk, samfunnsfag, humaniora eller økonomi og administrasjon.


Innhold

Emnet er bygd opp rundt to teoretiske perspektiver som skal brynes mot erfaringsbasert kunnskap. Teoretisk vil undervisningen bli konsentrert rundt: A) Markedsføring og co-creation (samspill) B) Markedsføring i en global kontekst

Studentene skal få avansert forståelse og handlingskompetanse innen markedsføring og co-creation. Det innebærer også introduksjon til tradisjonell markedsføringsteori som er sentral for å fasilitere vellykket planlegging og implementering av co-creation. Markedsføring i en global kontekst som er den andre pilaren i dette emnet, vil gi studentene kunnskap i å utvikle strategier som er tilpasset kulturelle forskjeller og internasjonale markeder. Den tredje pilaren i emnet vil dreie seg om å bruke den erfaringsbaserte kunnskapen i studentgruppen sammen med forskningsresultater for økt forståelse av de to teoretiske grunnpilarene.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

Studenten kan

 • redegjøre for og anvende grunnleggende og avanserte teorier innenfor reiselivsmarkedsføring
 • finne fram til og tilpasse grunnleggende og avanserte teorier innenfor kulturforståelse og opplevelsesproduksjon til markedsføringsstrategi

Ferdigheter

Studenten kan

 • identifisere og analysere endringer i turistmarkedet
 • lede utvikling av markedsarbeidet for nye produkter innen natur- og kulturbaserte opplevelser fundert på teoretiske analyser og foreliggende forskning
 • bruke sin kunnskap om norsk og internasjonal kultur for å overvåke og utvikle avanserte markedsstrategier mot spesifikke segmenter

Generell kompetanse

Studenten kan

 • reflektere over og analysere markedsføring av bedrift med mål om riktig balanse mellom opplevelsen som tilbys og markedssegmentene man ønsker å nå
 • i samspill med ansatte og kunder optimalisere bruk og effekt av markedsføringsstrategier og verktøy
 • finne fram til relevant forskning og gjennom denne videreutvikle egen kompetanse ved hjelp av på basis av forskningsresultater og erfaring om nye markeder for Norge
 • bidra og påvirke utviklings- og innovasjonsprosesser på bedrift, klynge og destinasjonsnivå med bakgrunn i forskningsbasert kompetanse

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis ca. 20 timer undervisning. I de fleste forelesningene vil det tas utgangspunkt i case fra bedriftene som settes i sammenheng med de sentrale teoretiske perspektivene. I andre forelesninger legges det vekt på formidling av nye forskningsresultater innen markedsføring med særlig vekt på påvirkning, kommunikasjon, opplevelsesproduksjon og co-creation. I undervisningen vil det være en målsetting å skape dialog og diskusjoner hvor forskningsbasert kunnskap brynes mot studentenes praktiske erfaringer. På denne måten håper vi å fasilitere kunnskap horisontalt, det vil si at studentene lærer av hverandre og lærerne. Det er også et klart mål om å skape gode nettverk ved at studentene deler problemstillinger og løsninger relatert til markedsføring og at de i gruppearbeid og andre anledninger jobber mot innovative, omforente løsninger. Her er det også et mål at man fortsetter samarbeidet etter endt studie og derigjennom hever markedskompetansen på bedrifts- og destinasjonsnivå.

Emnet vil bli evaluert i henhold til kvalitetssystemet til UiT-Norges arktiske universitet


Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 16.05.2024 09:00 (Utlevering)
06.06.2024 14:00 (Innlevering)
3 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Deltakelse på samling og undervisning - 70% Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Deltakelse på samling og undervisning - 70% (OBL1)

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REI-3205
 • Tidligere år og semester for dette emnet