Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

REI-3205 Reiselivsmarkedsføring - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for reiseliv og nordlige studier

Emnetype

Emnet er obligatorisk i erfaringsbasert master i reiselivsledelse. Emnet kan tas som enkeltemne forutsatt at opptakskravene til studieprogrammet er oppfylt.

Innhold

Emnet er bygd opp rundt to teoretiske perspektiver som skal brynes mot erfaringsbasert kunnskap. Teoretisk vil undervisningen bli konsentrert rundt: A) Markedsføring og co-creation (samspill) B) Markedsføring i en global kontekst

Studentene skal få avansert forståelse og handlingskompetanse innen markedsføring og co-creation. Det innebærer også introduksjon til tradisjonell markedsføringsteori som er sentral for å fasilitere vellykket planlegging og implementering av co-creation. Markedsføring i en global kontekst som er den andre pilaren i dette emnet, vil gi studentene kunnskap i å utvikle strategier som er tilpasset kulturelle forskjeller og internasjonale markeder. Den tredje pilaren i emnet vil dreie seg om å bruke den erfaringsbaserte kunnskapen i studentgruppen sammen med forskningsresultater for økt forståelse av de to teoretiske grunnpilarene.


Opptakskrav

Emnet er obligatorisk i erfaringsbasert master i reiselivsledelse. Emnet kan tas som enkeltemne forutsatt at opptakskravene til studieprogrammet er oppfylt.

Søknadskode 9371

Opptakskravet til studiet er bachelorgrad eller tilsvarende grad, samt minst 2 års praktisk erfaring fra reiselivsnæringen eller annen relevant næring som hotell, restaurant og opplevelsesbedrifter. For eksempel kan du ha oppnådd bachelorgrad i friluftsliv, naturvitenskapelige fag, språk, samfunnsfag, humaniora eller økonomi og administrasjon.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

Studenten kan

Ferdigheter

Studenten kan

Generell kompetanse

Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis ca. 20 timer undervisning. I de fleste forelesningene vil det tas utgangspunkt i case fra bedriftene som settes i sammenheng med de sentrale teoretiske perspektivene. I andre forelesninger legges det vekt på formidling av nye forskningsresultater innen markedsføring med særlig vekt på påvirkning, kommunikasjon, opplevelsesproduksjon og co-creation. I undervisningen vil det være en målsetting å skape dialog og diskusjoner hvor forskningsbasert kunnskap brynes mot studentenes praktiske erfaringer. På denne måten håper vi å fasilitere kunnskap horisontalt, det vil si at studentene lærer av hverandre og lærerne. Det er også et klart mål om å skape gode nettverk ved at studentene deler problemstillinger og løsninger relatert til markedsføring og at de i gruppearbeid og andre anledninger jobber mot innovative, omforente løsninger. Her er det også et mål at man fortsetter samarbeidet etter endt studie og derigjennom hever markedskompetansen på bedrifts- og destinasjonsnivå.

Emnet vil bli evaluert i henhold til kvalitetssystemet til UiT-Norges arktiske universitet