vår 2024
STA-0001 Brukerkurs i statistikk 1 - 10 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk i ulike studieprogram. Det kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1+ 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Anbefalte forkunnskaper er MAT-1001 Kalkulus 1 eller tilsvarende.

Søknadskode 9336 - enkeltemner i realfag.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

STA-1001 Statistikk og sannsynlighet 5 stp
SB-1 Brukerkurs i statistikk 9 stp
HEL-1002 Innføring i basal statistikk 2 stp
STA-6051 Innføring i statistikk og sannsynlighet for lærere 5 stp

Innhold

Beskrivende statistikk for en og to variabler. De vanligste sannsynlighetsmodellene (binomisk, normal, m.fl.). Estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. Regresjon og variansanalyse. Ikke-parametriske tester. Analyse av tabelldata.

Emnet vil gi et grunnlag for å gjennomføre enkle statistiske analyser av telledata og kontinuerlige data, en eller flere variabler samlet. Statistikkpakker benyttes, men det er ikke nødvendig for å gjennomføre kurset.


Anbefalte forkunnskaper

MAT-0001 Brukerkurs i matematikk

Hva lærer du

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne/ha kjennskap til:

 • Sammenfatte datamateriale i grafiske fremstillinger (histogram, linjediagram) og beskrivende mål (gjennomsnitt og standardavvik).
 • Vanlige sannsynlighetsmodeller, binomisk, hypergeometrisk, poisson, normalfordeling.
 • Gjennomføre enkle statistiske analyser av binomiske og normalfordelte data, ett og to utvalg.
 • Enkel lineær regresjon samt enveis variansanalyse.
 • Enkle ikke-parametriske metoder.
 • Krysstabellanalyse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: Ca. 40 t. Øvelser: Ca. 30 t

Timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 21.05.2024 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatoriske øvelser Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen kan tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester.

For mer informasjon: - Utfyllende bestemmelser for eksamener ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi - Forskrift for eksamener i Tromsø


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: STA-0001
 • Tidligere år og semester for dette emnet