høst 2023
REI-6000 Markedsføring i små og mellomstore bedrifter - 10 stp

Emnetype

Emnet tilbys samlingsbasert i Kirkenes.

NB: Oppstart med forbehold om tilstrekkelig antall studenter.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknad om opptak registreres i EVU-web.

Søknadsfrist 25. september.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-1004 Markedsføring 10 stp
BED-1004F Markedsføring 10 stp
BED-1004NETT Markedsføring 10 stp

Innhold

Emnet er en innføring i markedsføringsfaget. Studentene vil lære sentrale og grunnleggende begreper og modeller (teorier) innen markedsføringsfaget.

Viktige tema er:

 • markedsføringsfagets utvikling
 • relasjonsmarkedsføring
 • innhenting og bruk av markedsinformasjon
 • kjøpsatferd
 • markedssegmentering og valg av målgrupper
 • produktutvikling og produktpolitikk
 • distribusjon, prispolitikk
 • kommunikasjon

De ulike temaene vil bli knyttet sammen gjennom studentenes utvikling av en markedsplan. Studentene vil også lære om individualiserings- og digitaliseringstrender.

I diskusjoner og gjennom reelle eksempler vil studentene lære om små og mellomstore bedrifters virkeligheter. Små og mellomstore bedrifter må ivareta mange av de samme funksjonene som store bedrifter, men SMB-ene løser disse oppgavene på en annen måte fordi de ikke har stordriftsfordeler. På den annen side kan de utvikle smådriftsfordeler på grunn av mer fleksibilitet, enklere beslutningsstruktur og informasjonsflyt, og enklere samhandling. Studentene vil lære om forutsetninger for rask omstilling under raske endringer i markeds- og samfunnsforhold og hvordan utnytte viktigste konkurransefortrinn inkludert hvordan effektivt tilpasse seg kunder og andre som inngår i bedriftens verdiskapende nettverk.

I emnet vil vi ta utgangspunkt i reiseliv og servicenæringen, men markedsføringsemnet er relevant for alle som er interessert i markedsføring uansett bransjetilknytning.

Kurset egner seg godt som etter- og videreutdanning.

Emnet inneholder:

 • Markedsføringsfagets utvikling.
 • Ulike tilnærminger til bedriftens verdiskapning.
 • Samfunnsansvar og bærekraft.
 • Relasjoner og nettverk betydning.
 • Planleggingen i små og mellomstore bedrifter.
 • Merkevarebygging.
 • Bruken av markedsføringsvirkemidlene.
 • Markedsorientert ledelse.

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten skal ha:

 • kunnskap om markedsføring som fag og dets betydning for ulike typer bedrifter og samfunn.
 • kunnskap om bedriftsinterne og ulike markedsrelaterte forhold (eksterne) som påvirker bedriftens beslutninger.
 • forståelse av markedsføringens viktigste funksjoner.
 • kunnskap om ulike faser i bedriftens markedsarbeid.
 • kunnskap om hvordan bedriftene planlegger og kontrollerer ulike markeds- og økonomiaktiviteter.
 • kunnskap om de viktigste gruppene av markedsføringsvirkemidlene.
 • kunnskap om hvor viktig samspillet mellom den enkelte ansatte og den enkelte kunde er for bedriftens måloppnåelse, verdiskapning og lønnsomhet.

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

 • arbeide selvstendig og planmessig med sentrale markedsføringsoppgaver knyttet til innhenting og bruk av markedsinformasjon.
 • identifisere og delta for å utvikle bedrifts viktigste leverandør- og kundenettverk.
 • delta i diskusjonen omkring bedriftens markedsarbeid gjennom en strukturert (eller teoretisk) tilnærming på en kritisk og reflektert måte
 • reflektere kritisk omkring bedriftens ressursbruk.
 • identifisere markedsmessige og samfunnsmessige endinger (trusler og muligheter), samt forstå hvilke konsekvenser de vil ha for egen virksomhet.
 • lede og koordinere bedriftens arbeid i en bærekraftig retning - både for bedriften og det samfunnet der den er etablert.
 • formidle faglige vurderinger og delta i beslutningsprosessen sammen med styret og andre som inngår i bedriftens ledelse.

Generell kunnskap:

Kandidaten skal:

 • ha oversikt over litteratur og andre faglige kilder som omhandler markedsføring av små og mellomstore virksomheter
 • kunne reflektere over sentrale forhold omkring egen virksomhet, bruk av ressurser, kunden og bærekraftig utvikling.
 • kunne arbeide selvstendig med å utvikle markedsaktiviteter med utgangspunkt i de markedsmessige utfordringene bedriften står overfor.
 • kunne reflektere kritisk omkring bedriftens markedsarbeid i forhold til kunden, samfunnet og omgivelsenes mer langsiktige interesser.
 • bidra til nytenkning, innovasjon og en mer bærekraftig utvikling for bedriften og det samfunnet der den er etablert, i møte med eksterne samarbeidspartnere, egne ansatte og andre med interesser i virksomheten

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert med to samlinger på tre dager sammenhengende i oktober og tre dager sammenhengende i november (fysisk oppmøte). 4 til 6 timer undervisning hver dag.

Undervisningen vil primært bli gitt som tradisjonelle klasseromsundervisning og gruppearbeid i kombinasjon med digital støtte mellom de fysiske samlingene. Undervisningen vil derfor være en kombinasjon av fysiske samlinger og ulike former for digital kontakt.

Mye av informasjonen med studentene vil bli lagret og publisert på et elektronisk klasserom (Canvas) slik at materialet senere kan benyttes.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Oppgave 11.12.2023 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om vurderingsform oppgave

Eksamen er en oppgave som deles ut ved oppstart, og som strekker seg over hele semesteret.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Kirkenes |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: REI-6000
 • Ekstra informasjon
 • Søknadsfrist 25.09.23 på EVU-web: https://evuweb.fsweb.no/evuweb/kurs?inst=UiT


  Samlingsdatoer 
  Kirkenes: 25-26.10.23
  Kirkenes: 29-30.11.23

  Hjemmeksamen januar.

  Emnene har oppstart med forbehold om tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere

 • Tidligere år og semester for dette emnet