høst 2023
BED-2112 Human Resource Management - 10 stp

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Studiepoengreduskjon BED-2112 overlapper faglig med BED-2061 og BED-2061NETT og vil gi en reduksjon på 7 studiepoeng.

BED-2112 overlapper også faglig med BED-2040NETT og vil gi en reduksjon på 8 studiepoeng.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2061 Rekruttering og arbeidsrett 7 stp
BED-2061NETT Rekruttering og arbeidsrett 7 stp
BED-2040NETT Ledelsesteori og personalledelse 8 stp
BED-2149 Personalledelse og arbeidsrett 5 stp

Innhold

Human resource management (HRM) er en kritisk faktor for virksomheters suksess, og refererer til alle aktiviteter som gjelder ledelse av mennesker og arbeid i organisasjoner. Emnet inneholder relevante tema, spørsmål og problemstillinger innenfor feltet HRM. Hensikten er å gi studenten en introduksjon til HRM-praksiser gjennom hele ansettelsesforholdet fra rekruttering til avslutning. Eksempler på slike praksiser er rekruttering, kompetanseutvikling, prestasjonsvurdering, lønn og belønning. Emnet introduserer studenten for to perspektiver for å belyse ulike HRM-praksiser. For det første presenteres et strategisk perspektiv sett fra arbeidsgivers side, der HRM blir et verktøy for å nå organisasjonens overordnede mål. For det andre presenteres et medarbeiderperspektiv der fokus vil være på spilleregler og hva man kan forvente i et arbeidsforhold. I undervisningen vil det dras veksler på ulike teorier som er nødvendige for å få belyst HRM-praksiser fra flere sider.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

 • Kandidaten har kunnskap om hva HRM er og hvorfor det kan være viktig for ulike organisasjoners suksess
 • Kandidaten kjenner til ulike HRM-praksiser og hvordan de kan anvendes gjennom et ansettelsesforhold
 • Kandidaten kan skille mellom et strategisk perspektiv og et medarbeiderperspektiv på HRM
 • Kandidaten kjenner til historie, tradisjoner og perspektiver knyttet til HRM-faget, samt egenarten og plassen i samfunnet for dette fagområdet.
 • Kandidaten kjenner til arbeidsrettslige lover og regler ved et ansettelsesforhold

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan anvende kunnskap om HRM på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg om HRM-praksiser
 • Kandidaten kan reflektere over utøvelse av HRM i en organisasjon
 • Kandidaten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en HRM-faglig problemstilling
 • Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innen HRM

Generell kompetanse:

 • Kandidaten har innsikt i HRM-faglige problemstillinger
 • Kandidaten kan formidle sentralt HRM-faglig stoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • Kandidaten kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor HRM

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 21.11.2023 09:00
6 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Besvare case/problemstilling Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Et obligatorisk arbeidskrav der man skal jobbe sammen i gruppe for å løse case/problemstilling. Besvarelsen skal leveres skriftlig ut fra definerte kriterier for omfang, form og innhold.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2112
 • Tidligere år og semester for dette emnet