høst 2023
HEL-8045-NO Innovasjon og allmennrettet forskningskommunikasjon - 3 stp

Emnetype

Emnet inngår i basaldelen i ph.d.-utdanningen ved Helsefak, og er obligatorisk for ph.d.-studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet tatt opp etter 9. september 2010.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper:

Erfaringen viser at emnet har større nytteverdi jo mer forskning/fagkunnskap man har å formidle. Det anbefales derfor at emnet tas når studenten er kommet over halvveis i studiet.

Opptakskrav:

Ph.d.-studenter, masterstudenter eller andre studenter ved et forskerlinjeprogram og søkere med norsk mastergrad på fem år eller 3+2 år (eller tilsvarende), er kvalifisert til å søke. Ph.d.-studenter og forskerlinjestudenter betaler ikke semesteravgift.

Det er et begrenset antall plasser på emnet, med maksimum 22 deltakere per kurs. Dersom det er flere søkere enn plasser, vil studentene bli prioritert i henhold til kategori 1 - 4:

 • Ph.d.-studenter, stipendiater og forskerlinjestudenter ved UiT Norges arktiske universitet
 • Deltakere på førstelektorprogrammet
 • Ph.d.-studenter og forskerlinjestudenter ved andre universitet
 • Personer som har minimum mastergrad eller tilsvarende, men som ikke er tatt opp på et ph.d.-program.

Dersom vi må gjøre prioriteringer innad i kategori 1, vil studenter som har kommet lengst i studieløpet og har emnet som en obligatorisk del av opplæringsdelen, bli prioritert.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SVF-8048 Popular Research Communication 2 stp
HEL-8004-EN General and Scientific Research Communication (English) 2 stp
HEL-8004-NO Allmennrettet og vitenskapelig forskningskommunikasjon (Norsk) 2 stp
BIO-8007 Communicating Science Module 2 – Coping with media 1 stp
BIO-8010 Communicating Science Module 3 – Visualizing your science 1 stp
SVH-8001 Research dissemination 2 stp
SVH-8002 Forskningsformidling 2 stp
BED-8004 Academic entrepreneurship - preparing PhD students for an entrepreneurial career 1 stp
HEL-8045-EN Innovasjon og allmennrettet forskningskommunikasjon 3 stp

Innhold

Universitetet ønsker å styrke forskningsbasert innovasjon og tilrettelegge for innovasjon av tjenester og produkter. Innovasjon er avhengig av evne til formidling av nyskapende idéer.

Allmennrettet forskningskommunikasjon og innovasjon er viktig for samfunnet. Formidling er en av universitetenes tre grunnpilarer på linje med forskning og undervisning.

Universitets- og høyskoleloven pålegger oss «å spre og formidle resultater fra forskning, og legge til rette for at institusjonens ansatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten». Forskere har verdifull kunnskap de bør bringe inn.

Forskningsformidling er også et stadig viktigere redskap for forskeren selv, blant annet for å utvikle seg som foreleser, danne allianser med nye samarbeidspartnere innen forskning, innovasjon og samfunn, for å oppnå ekstern finansiering og for en karriere i og utenfor akademia.

Dette emnet gir en innføring i målgruppestyrt kommunikasjon og viser viktigheten av å skreddersy sine budskap i henhold til mottakeren. Emnet gir også en innføring i innovasjon i og utenfor akademia, og prosessen fra idé til produkt- og tjenesteinnovasjon.

Deltakerne vil få en oversikt over ulike allmennrettede formidlingskanaler og innsikt i hvordan de kan utnyttes sammen og hver for seg på en effektiv måte. Gjennom eksempler og praktiske oppgaver, vil deltakerne øve seg på budskapsutforming og formidling i ulike kanaler, med mål om å bli tryggere og mer aktive i rollen som formidler av eget fagfelt.

Forskningskommunikasjon skal forstås som en integrert del av det å være forsker og oppleves som en givende oppgave deltakerne har gode verktøy for å mestre.


Hva lærer du

Kunnskaper

 • Kunne identifisere relevante målgrupper og egnede kanaler for å nå ut med et spesifikt budskap
 • Kunne drøfte muligheter og begrensninger i tradisjonelle og sosiale medier og ha et bevisst forhold til deres samspill
 • Ha en kritisk forståelse av medias oppdrag, arbeidsmåter og behov
 • Kunne reflektere over etiske aspekter knyttet til forskningskommunikasjon og innovasjon
 • Kjenne til forpliktelser og rettigheter i prosessen fra en innovativ idé til en konkret innovasjon
 • Kjenne til hva en Disclosure of Invention (DOFI) er og hva som er UiT sitt Technology Transfer Office (TTO)
 • Kjenne til Norges forskningsråds nasjonale konkurransearena STUD-ENT, andre sentrale økonomiske støtteordninger og UiTs mentorprogram
 • Kjenne til at innovasjon rommer tjeneste- og produktinformasjon og brukerinvolvering, og kunne gi eksempler på dette

Ferdigheter

 • Kunne overføre og anvende journalistiske metoder på egen formidling
 • Kunne tilpasse et budskap til ulike målgrupper og kanaler ved hjelp av tekst, bilder og andre virkemidler
 • Kunne bruke media til å sette fokus på egen forskning, innovasjon eller forskningspolitiske problemstillinger, og til å bringe inn fagkunnskap i den offentlige debatt
 • Kunne forberede og gjennomføre et intervju i TV, radio, avis eller andre kanaler

Generell kompetanse

 • Se viktigheten av å formidle fag og forskning aktivt til interessenter i og utenfor akademia og mestre dette på en systematisk og effektiv måte
 • Få innsikt i, og kunne bygge videre på, sine individuelle styrker som formidler
 • Se viktigheten av forskning i et samfunnsperspektiv og kjenne til hvordan den kan bidra til tjeneste- og produktinnovasjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Opplæringen gis i form av et 3 dagers kurs (25 timers undervisning) som inneholder både forelesninger, praktiske øvelser og gruppearbeid. Kurset inkluderer også individuell intervjutrening med en journalist foran et videokamera.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 26.10.2023 10:00 (Utlevering)
09.11.2023 14:00 (Innlevering)
Bestått – Ikke bestått

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Pressemelding Godkjent – ikke godkjent
Intervjutrening Godkjent – ikke godkjent
Tilstrekkelig deltakelse på undervisning Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • En uke før undervisningsstart skal det leveres et utkast til pressemelding basert på eget forskningsprosjekt. En kort refleksjon rundt antatt samfunnsnytte og potensial for innovasjon, inngår også. Pressemeldingene gjennomgås i løpet av emnet og er utgangspunkt for intervjutreningen.
 • Obligatorisk deltakelse på intervjutrening
 • Obligatorisk deltakelse på minst 70 % av undervisningen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 3
 • Emnekode: HEL-8045-NO
 • Tidligere år og semester for dette emnet