høst 2023
KVE-3090 Spesialemne i kvensk språkvitenskap - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på masterstudium i kvensk og finsk, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Du skal sette deg inn i et selvvalgt emne innenfor kvensk språkvitenskap, med et pensum som utgjør et tematisk enhet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

  • skaffet deg faglig fordypning og fått teoretisk innsyn i et avgrenset språkvitenskapelig emne
  • fått et faglig grunnlag for arbeidet med mastergradsoppgaven

Ferdigheter

Du kan:

  • finne fram til relevant faglitteratur om et avgrenset språkvitenskapelig emne
  • arbeide selvstendig med en språkvitenskapelig problemstilling

Undervisnings- og eksamensspråk

Kvensk, finsk eller norsk

Undervisning

Emnet kan legges opp som selvstudium. Du kan også følge undervisning i et emne som blir tilbudt på mastergradsnivå eller andre aktuelle undervisningstilbud som blir gitt i løpet av studietiden.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 27.11.2023 09:00 (Utlevering)
04.12.2023 14:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Pensumliste Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

  • Pensumliste skal utarbeides i samarbeid med en faglærer innen en måned etter semesterstart.

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: KVE-3090
  • Tidligere år og semester for dette emnet