høst 2023
MUS-3202 Hørelæredidaktikk 2 - 30 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-3201 Hørelære med didaktikk og praksis 1

Innhold

Emnet fokuserer på:

 • Egne ferdigheter med spesiell vekt på audiering i forbindelse med flerstemmig musikalske forløp, i tillegg arbeid med komplekse rytmestrukturer og fritonale musikalske forløp
 • Voksenpedagogikk, musikkpedagogikk og didaktikk knyttet til undervisning på høyere nivå
 • Mål og metode i hørelærefaget når det inngår i en yrkesrettet musikkutdanning
 • Arbeid med forskjellige retninger innen didaktikk i hørelærefaget, herunder organisering og tilrettelegging av undervisning iforb. med kontekstspesifikk undervisning, f.eks. undervisning rettet mot instrumentgrupper eller rettet mot ensemblevirksomhet.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • kunne tilrettelegge og gjennomføre undervisning på videregående nivå og i profesjonsutdanninger i musikk
 • ha avansert kunnskap om undervisning av voksne og studenter/elever på høyere nivå
 • kan realisere og formidle sine pedagogiske intensjoner med en tydelig faglig profil

Ferdigheter:

 • beherske hørelærefaget på et nivå som gir overskudd til, og perspektiv for, undervisning i hørelære i profesjonsutdanninger
 • kunne benytte piano som arbeidsredskap i undervisningen

Generell kompetanse:

 • ha en kritisk reflektert holdning til undervisning av hørelære på høyt nivå
 • kan anvende pedagogisk forskning og utvikling i feltet i utøving og pedagogisk arbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over 2 semestre med undervisning i mindre grupper. Studiet kan være samlingsbasert med konsentrert undervisning.

Veiledning og individuell oppfølging. Praksis:

Obligatorisk observasjon og individuell undervisningspraksis i hørelærefaget primært med elever på høgskole/universitetsnivå/ musikkonservatoriet.


Eksamen

Vurderingsform: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Muntlig eksamen 1/2 75 Minutter A–E, stryk F
Praktisk eksamen 1/2 2 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Praksis Godkjent – ikke godkjent
Praksisrapport Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Godkjent praksis - 40-50 timer

Godkjent praksisrapport


Mer info om praktisk eksamen

Praktisk eksamen i hørelære, egenferdigheter. Varighet 2 timer. Oppgave gis 30 minutter før prøven.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

 • Undervisningsprøve med praksiselever. Varighet 45 minutter. Tema skal godkjennes av faglærer.
 • Påfølgende samtale med utgangspunkt i undervisningen og om generelle didaktiske emner. Varighet på samtalen ca. 30 minutter.

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon i påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: MUS-3202
 • Tidligere år og semester for dette emnet