høst 2023
MUS-3304 Instrumentaldidaktikk med praksis 2 - 15 stp

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på studentens utvikling av didaktiske ferdigheter gjennom selvstendig undervisningspraksis med individuell veiledning, observasjon av undervisning og analyse og drøfting av pedagogiske og didaktiske intensjoner. Emnet vektlegger undervisning knyttet til instrumental- og ensembledidaktikk på viderekommende nivå, og talentutvikling.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Ha inngående musikkdidaktisk og pedagogisk kunnskap
 • Kunne orientere seg i faglitteratur, forholde seg kritisk til og utvikle egen faglig praksis
 • Ha kjennskap til forskning om talentutvikling i musikkfaget
 • Ha bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder i instrumentalundervisning på viderekommende nivå

Ferdighet

 • Kunne ta en ledende rolle i den faglige utviklingen av undervisningsfaget
 • Kunne tilrettelegge og gjennomføre instrumentalundervisning, både en-til-en og i samspillgrupper/ensembler på videregående nivå og i sammenheng med talentutvikling
 • Kunne bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • Kunne utvikle og ta i bruk elevaktive læringsformer i arbeid med instrumentalelever på viderekommende nivå

Generell kompetanse

 • Kunne utvikle og formidle musikkpedagogiske og -didaktiske problemstillinger på høyt nivå
 • Ha inngående innsikt i pedagogisk tilrettelegging for spesielt talentfulle instrumentalelever
 • Kunne med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse i møte med medstudenter, lærere, praksislærere og andre samarbeidspartnere

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning omfatter utvikling av studentens undervisningsferdigheter samt instrumentaldidaktikk og pedagogisk teori.

Undervisningen blir gitt i form av gruppeundervisning, forelesninger, seminarer og individuell veiledning.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 15.11.2023 14:00 (Innlevering) A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Godkjent praksis Godkjent – ikke godkjent
Praksisrapport Godkjent – ikke godkjent
Muntlig fremlegg om oppgitt tema Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen neste semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: MUS-3304
 • Tidligere år og semester for dette emnet