vår 2023
BED-3063 Lønnsomhetsanalyse og prisstrategi - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset er todelt, hvor del 1 omhandler bruk av finansiell informasjon til lønnsomhetsvurderinger internt i virksomheten. Kjennskap til hvilke inntekter og kostander både produkter, aktiviteter, kunder og markedssegmenter skaper, vil være viktig for å forstå virksomhetens lønnsomhet. For mange virksomheter er ressursbruken i økende grad relatert til kunderettede aktiviteter. Kundelønnsomhetsanalyser brukes til å kartlegge hvilke kunder som bidrar til en bedrifts inntjening.

Del 2 omhandler bedriftens marked, herunder hvordan prissetting og prissystemer vil ha betydning for bedriftens lønnsomhet. Videre ser vi på konkurranseforhold i markedet og analyserer betydningen av konkurransesituasjonen for prisstrategi og lønnsomhet. Del 2 drøfter også samfunnsøkonomiske sider ved ulike prisstrategier.

Emnet har følgende hovedtema:

Del 1. Lønnsomhetsanalyse

 • Produktlønnsomhet (tradisjonelle kalkyler og ABC)
 • Aktivitetsfokus og styring (ABM)
 • Kundelønnsomhet, kundesegmentering og markeder
 • Kostnadsestimering og kostnadsfordelinger
 • Kapasitetskostnader
 • Target Costing

Del 2. Prisstrategi

 • Markedsavgrensning og markedsstruktur
 • Konkurranseforhold og etableringsbarrierer
 • Strategisk prising
 • Prissetting, prisstruktur og produktlivsløp

Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten ...

 • har avansert kunnskap om sentrale verktøy innenfor fagområdet lønnsomhetsanalyser og prisstrategi, og spesialisert innsikt i produkt- og kundelønnsomhet, samt markedsanalyse og optimal prissetting
 • han inngående kunnskap om tradisjonelle produktkalkyler og ABC, lønnsomhetsanalyser for kundesegmenter, kostandsestimering og kostnadsfordeling, Target Costing, kapitalkostnader, markedsstruktur og strategisk prising
 • kan anvende kunnskap om lønnshetsanalyser og prisstrategi for lønnsomhetsvurderinger i virksomheter og kan analysere problemstillinger rundt lønnsomhetsforbedringer

Ferdigheter

Kandidaten ...

 • kan analysere lønnsomhet for ulike aktiviteter, produkter, kunder og markedssegmenter og forholde seg kritisk til ulike metoder sett i lys av den historiske utviklingen innen fagområdet
 • kan anvende relevante produktkalkyler og metoder for estimering av kostnader for ulike formål og vurdere i hvilken grad disse gir et riktig bilde av virksomhetens lønnsomhet
 • kan analysere markedet, kundenes etterspørsel, konkurranseforhold og beslektede faktorer som påvirker virksomhetens pristilpasning. Anvende slike analyser til å utvikle optimal prisstrategi og samtidig være kjent med samfunnsøkonomiske implikasjoner av markedstilpasningen.

Generell kompetanse

Kandidaten ...

 • får generell analytisk trening knyttet til økonomiske forhold i bedriftene
 • kan analysere lønnsomhet og anvende analysene i ulike beslutningssituasjoner i virksomheten
 • kan anvende metoder for fastsetting og justering av pris med tanke på økt lønnsomhet
 • kan relatere analyser av lønnsomhet til prestasjonsmål for kommunisering og oppfølging av virksomhetens lønnsomhet

kan holde seg oppdatert på den faglige utviklingen og bidra til nytenkning og innovasjon innen fagområdet lønnsomhetsanalyse og prisstrategi


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, presentasjoner, øvelser og gruppearbeid.

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er vår 2024

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 01.06.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Innleveringer og presentasjon Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Inntil to obligatoriske arbeidskrav per del-emne (prisstrategi og lønnsomhetsanalyse) individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad | Alta |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3063
 • Tidligere år og semester for dette emnet