vår 2023
MAT-2100 Kompleks analyse - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet inngår i studieprogrammet Matematiske realfag - bachelor. Det kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten:

 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1+ 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2
 • MAT-1002 Kalkulus 2 eller lignende

Søknadskode 9336 - enkeltemner i realfag.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

MA-214 Kompleks analyse I 9 stp

Innhold

Emnet vil behandle elementær teori for funksjoner av en kompleks variabel med residyregning. Beregnet på studenter som har behov for grunnleggende kunnskaper i kompleks analyse innenfor algebra, anvendt matematikk, fysikk, matematisk analyse eller statistikk.

Anbefalte forkunnskaper

MAT-1002 Kalkulus 2

Hva lærer du

Overordnet mål:

 • Etter gjennomført kurs vil studenten være stødig i regning med komplekse tall og funksjoner av en kompleks variabel.
 • Kandidaten forstår begrepet analytisk funksjon, og forstår rekkevidden av at analytisk fortsettelse er entydig.
 • Studenten har videreutviklet sine regneferdigheter, og er også kommet lengre i mestring av bevisteknikker.

Detaljmål: Studenten kan:

 • klassifisere isolerte singulariteter, ved hjelp av Laurent-rekke i punktert omegn om det singulære punkt. Dette omfatter også punktet i uendelig. Kan identifisere og beregne residyet til en funksjon i en isolert singularitet i en rekke enkle situasjoner som er nærmere beskrevet i læreboka.
 • anvende dette i standardiserte eksempler på residy-regning som er nærmere beskrevet i læreboka, eller eksempler som er nært beslektet.

Studenten kjenner:

 • en rekke analytiske funksjoner, slik som: Polynomer, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjon, trigonometriske og hyperbolske funksjoner, logaritme-funksjon, potensfunksjoner, og kunne operere med sammensetninger av disse.
 • flertydige funksjoner, hvordan de kan defineres i en åpen mengde med snitt (branch cut) fra forgreningspunkt.
 • sammenhengen mellom det at en funksjon er analytisk i et område, og muligheten for å representere den ved potensrekke, som Taylor-rekke eller Laurent-rekke. Kandidaten kan beregne slike rekker i en del konkrete eksempler. Hun kan beregne endelig antall ledd av potensrekke om et punkt for produkt eller kvotient av funksjoner som er analytisk i dette punktet eller har pol av endelig orden der, når rekken for hver av disse funksjonene er kjent.
 • begrepet konvergensradius, og kan bestemme den i enkle tilfeller. Kandidaten vet også hvordan konvergensradien henger sammen med hvor funksjonen er analytisk.
 • Cauchy's integralteorem og konsekvenser av dette, slik som Cauchy's integralformler. Kunne anvende dette i standardiserte eksempler på residy-regning som er nærmere beskrevet i læreboka, eller eksempler som er nært beslektet.
 • sammenhengen mellom analytiske funksjoner og potensialteori (løsning av Laplace's ligning) i to dimensjoner.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: 40 t Øvelser: 30 t

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 07.06.2023 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Obligatoriske øvelser Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjonseksamen arrangeres tidlig påfølgende semester.

Mer informasjon: Alt om eksamen ved UiT


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: MAT-2100
 • Tidligere år og semester for dette emnet