vår 2023
SAM-1036 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 2 - 20 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i samisk som fremmedspråk og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Obligatorisk forkunnskapskrav

SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SAM-1032 Nordsamisk som fremmedspråk: Praktisk nordsamisk II 10 stp
SAM-1033 Nordsamisk som fremmedspråk: Grammatikk II 10 stp

Innhold

Temaer, ordforråd:

 • personlig helse, kropp og følelser
 • politikk og samfunnsliv
 • samisk media

Praktisk språkbruk: Studenten skal etter endt kurs ha:

 • øke ordforrådet og styrke språklig kompetanse
 • forbedre skriftlige og muntlige ferdigheter

Grammatikk:

 • verbbøyning, spesielt kondisjonalis og imperativ
 • infinitte verbformer
 • nimenbøyning, spesielt adjektiv, tallord og relative, påpekende, ubestemte, resiproke og refleksive pronomen
 • komparering av adjektiv
 • adverb, konjuksjoner og subjunksjoner, partikler
 • introduksjon til nomen- og verbavledning: handlings- og handlenomen, passiv, refleksiv, kausativ
 • nomenfraser, verbfraser, post- og preposisjonsfraser
 • oppbygging av hovedsetninger og leddsetninger
 • syntaktiske relasjoner som kongruens, valens og reksjon
 • syntaktisk analyse som hjelpemiddel i egen skriving

Digitale verktøy:

 • læringssti og nettgrammatikk
 • Oahpa! - programmene
 • nettordbok, paradigmegenerator og ordretteprogram

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 • har tilegnet seg et utvidet ordforråd spesielt innenfor samfunnsliv og personlig helse.
 • forstår lengre og mer komplekse nordsamiske setninger
 • kan bøye verb i presens og preteritum, kondisjonalis og imperativ
 • kan bøye nomen i alle kasus og tall
 • forstå bruken av forskjellige kasus
 • kan komparere adjektiv i skrift og tale
 • kjenner igjen og forstår refleksive og resiproke pronomener i tekst og tale
 • kan gjøre rede for setningsoppbygningsreglene og kongruens
 • kjenner til ulikheter mellom samisk og norsk uttrykksmåte
 • kan avlede og sette sammen nye ord, og forstår den praktisk bruken av orddanningssystemet
 • kan produsere passive setninger og vet forskjellen mellom passiv i norsk og samisk
 • kan gjøre en syntaktisk analyse av vanlige setninger

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bruke grunnleggende morfologi og syntaks i egen tekstproduksjon
 • gjenfortelle fra aktuelle nyheter i muntlig og skriftlig framstilling
 • forstå og uttrykke seg muntlig og skriftlig om generelle dagligdagser og samfunnsmessige temaer, kultur og helse
 • følge tråden i lengre samiske tekster på samisk, med et variert ordforråd, varierte setningsstrukturer og ulike typer tekstsammenbindinger
 • lese mer komplekse tekster skrevet for morsmålsbrukere; Ávvir, lærebøker for mellom- og ungdomstrinnet, nettsider på samisk m.m.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter og undervisningsspråket vil være nordsamisk og norsk. Eksamensspråk er nordsamisk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger, gruppeundervisning, øvelser og gruppearbeid. Emnet er intensivt og har en rask progresjon. Studentene må derfor jobbe regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene. Det er et mål å gjennomføre en ekskursjon til samiske institusjoner i Finnmark i løpet av semesteret.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilket program/hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal slutt evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 25.05.2023 09:00
0/1 5 Timer A–E, stryk F
Muntlig eksamen 1/1 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig oppgave Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 3 skriftlige obligatoriske oppgaver til fastsatte frister.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Muntlig deleksamen er på ca. 20 minutter.

Muntlig eksamen er justerende for skriftlig karakter, og det er mulig å justere opp eller ned med en karakter. Ved karakteren F i den skriftlige delen, gis det ikke anledning til å ta en muntlig prøve.


Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: SAM-1036
 • Tidligere år og semester for dette emnet