Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2023

SAM-1036 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 2 - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i samisk som fremmedspråk og kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SAM-1033 Nordsamisk som fremmedspråk: Grammatikk II 10 stp

Innhold

Temaer, ordforråd:

Praktisk språkbruk: Studenten skal etter endt kurs ha:

Grammatikk:

Digitale verktøy:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Obligatorisk forkunnskapskrav

SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter og undervisningsspråket vil være nordsamisk og norsk. Eksamensspråk er nordsamisk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger, gruppeundervisning, øvelser og gruppearbeid. Emnet er intensivt og har en rask progresjon. Studentene må derfor jobbe regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene. Det er et mål å gjennomføre en ekskursjon til samiske institusjoner i Finnmark i løpet av semesteret.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilket program/hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal slutt evalueres av studenter og lærer per år.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 25.05.2023;Skriftlig skoleeksamen 25.05.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.