høst 2022
BED-2125 Innkjøp - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet er tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning,i gruppearbeid o.l.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

HSLB2B Innkjøp og bedriftsmarkedsføring 5 stp
BED-2406 Innkjøp og logistikk 5 stp

Innhold

Innkjøp til bedrifter har endret seg vesentlig de senere år. Årsaken er økt grad av spesialisering, økt internasjonalisering og at bedrifter i større grad enn tidligere konkurrerer globalt. Når bedrifter spesialiserer egen produksjon ved å utføre selv det de har kjernekompetanse på og kjøper fra andre delprodukter og komponenter, så medfører det at kunnskap om innkjøp blir viktigere. I emnet inngår økt kompetanse om innkjøp generelt, men ikke minst å kjenne til de strategiske valgmuligheter bedrifter står overfor i forhold til anskaffelser. Økt innkjøp av delprodukter og komponenter bidrar til at andelen innkjøp i forhold til omsetning øker og for å være konkurransedyktig er det videre ei forutsetning at de totale kostnadene til innkjøp holdes på et gunstig nivå. Et annet viktig moment er å velge hvor tett man velger å samarbeide med de leverandørene man har valgt.

At handelen endrer seg fra lokal til nasjonal eller global, i tillegg til at kompleksiteten i de strategiske valgene øker, gjør at innkjøp som fag blir mer utfordrende og spennende. Og det at innkjøp utgjør en stadig større andel av bedriftens samlede kostnad fører til at innkjøp blir et stadig viktigere konkurranse-parameter i de fleste bransjer.

Temaene i dette emnet omhandler:

 • Innkjøpets rolle i verdikjeden
 • Industriell kjøpsatferd
 • Styring av innkjøpsprosessen
 • Offentlige anskaffelser
 • Strategivalg relatert til innkjøp
 • Sourcing og resultatforbedring ved hjelp av innkjøp
 • Implementering av innkjøpsledelse i detaljhandelsforetak

Hva lærer du

Etter å ha avsluttet dette emnet skal studentene ha tilegnet seg grunnleggende kjennskap til begreper og teorier om innkjøp. Videre å kunne analysere grunnleggende problemstillinger knyttet til innkjøp i bedrifter og å kunne foreslå og argumentere for strategiske valg. Praktiske case blir gjennomgått fortløpende i emnet for å øke studentenes læring og forståelse.

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om innkjøpets betydning i verdikjeden.
 • Ha skaffet seg kjennskap til de viktigste begrepene i innkjøp.
 • Ha kunnskap om hvordan innkjøpsprosessen styres.
 • Ha skaffet seg kunnskap om regelverket knyttet til offentlige anskaffelser.
 • Ha kunnskap om de strategiske verktøyene relatert til innkjøp.

 Ferdigheter:

 • Ferdigheter til å lage et forslag til en sourcing-plan for en større bedrift.
 • Ferdigheter til å lage en strategisk innkjøpsplan for en mindre bedrift.
 • Være i stand til å se sammenheng mellom hvordan beslutninger i innkjøp påvirker omløpshastighet, bruttofortjeneste og svinn.

Generell kompetanse:

 • Ha oversikt over noen av de mest sentrale forskningsbidrag i emnet.
 • Kunne gjøre noen kritiske refleksjoner til hvorfor noen bedrifter lykkes bedre enn andre med innkjøp.  

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være digitaliserte forelesninger og to seminarer. I seminarene vil studentene arbeide gruppevis med praktisk caseløsning og presentasjoner i gruppe. Studenter kan også følge undervisningen individuelt etter avtale med den emneansvarlige. Det vil være et begrenset antall studenter som vil kunne følge en slik heldigitalisert undervisningsform.

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Vekting: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 02.12.2022 09:00 (Utlevering)
02.12.2022 12:00 (Innlevering)
75/100 3 Timer A–E, stryk F
Oppgave 11.11.2022 13:00 (Innlevering) 25/100 A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1 Godkjent – ikke godkjent
Arbeidskrav 2 Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Det er 2 arbeidskrav i emnet for studenter som deltar gruppevis i seminarene. For studenter som velger å delta ved seminarene består arbeidskravene av presentasjon av arbeidet ved to samlinger.

Studenter som arbeider individuelt leverer inn to omfattende skriftlige innleveringer som tilsvarer det studenten gjennomfører i seminarene.

Arbeidskravene publiseres i Canvas ved semesterstart. Det må avtales spesielt med den emneansvarlige om studenten velger å følge det individuelle opplegget.

Arbeidskravet må være godkjent (ståkarakter) for å få avlegge eksamen i emnet. Krav til godkjent arbeidskrav ligger høyere enn det som normalt forventes for å få bestått/karakteren E.


Mer info om vurderingsform oppgave

Skriftlig innlevering i gruppe eller individuelt (teller 25%) som utføres over tre uker mot slutten av semesteret.

Kontinuasjonseksamen

Kontinuasjon, utsatt og eventuell ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt. Kontinuasjon i form av 4 timers skriftlig eksamen ( teller 100%).

Info om vekting av eksamensdelene

Skriftlig innlevering i gruppe eller individuelt (teller 25%) som utføres over tre uker mot slutten av semesteret.

3 timers individuell skriftlig eksamen (teller 75 %).


 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Harstad |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2125
 • Tidligere år og semester for dette emnet