høst 2022
BED-2139 Bedriftsutvikling og intraprenørskap - 20 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter i Harstad og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Emnet bedriftsutvikling og intraprenørskap gjennomføres over to semester.

Det gjennomføres felles undervisning, før studentene velger enten fordypning i bedriftsutvikling med etablering av studentbedrift, eller casebasert fordypning i intraprenørskap.

Følgende faser gjennomføres som bedriftsutvikling;

 • Utvikle en forretningsidé
 • Etablere og registrere en bedrift
 • Skaffe startkapital og finansiering
 • Utarbeide en forretningsplan og avslutningsvis en årsrapport
 • Drift og produksjon: ledelse, administrasjon, budsjett, regnskap, salg, markedsføring
 • Avvikle bedriften

Bedriftene har et eget styre og det etableres kontakt med næringslivet gjennom eksterne mentorer ref. studentbedrift fra Ungt Entreprenørskap.

Gjennom fordypning i intraprenørskap kan studentene alternativt ta utgangspunkt i eksisterende bedrifter og deres forretningsprosesser og utvikling av disse, som nye inntektsmuligheter, forbedring av drift- og forretningsprosesser, endringer i verdikjeder, eller produktutvikling. 

Ved valg med fokus på intraprenørskap etableres kontakt med næringslivet gjennom konkrete bedrifter og samarbeid med mentorer.


Hva lærer du

Ved bestått emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • Kunnskap om bedriftsetablering med planlegging, oppstart, registrering, drift og avvikling av en virksomhet
 • Kunnskap om utforming av forretningsplaner, gjennomføring av markedsanalyser og praktisk salg/markedsføring.
 • Kjennskap til lover og regler for oppstart, drift og avvikling av virksomheter i næringslivet.
 • Kunnskap om intraprenørskap

Ferdigheter

 • Bruk av prosessverktøy for idéutvikling, utvikling av forretningsmodeller, teamarbeid og samarbeid
 • Utarbeidelse av inntekts-, kostnads- og resultatbudsjett og utøvelse av økonomistyring
 • Kunnskap om kreativitet, ideutvikling og entreprenørskap/intraprenørskap opp mot praktisk prosjekt- og strategiarbeid i en helhetlig forretningsplan

Generell kompetanse

 • Kan planlegge og gjennomføre oppgaver alene og i gruppe
 • Kompetanse og ferdigheter i relasjons- og nettverksbygging, samt refleksjon over egen rolle og bidrag i gruppeprosesser
 • Utveksle og drøfte synspunkter med andre, og presentere ideer i muntlig og skriftlig form.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

I emnet bedriftsutvikling og intraprenørskap skal en gruppe studenter, etablere, drive og avvikle en bedrift, eller konkret initiere, utvikle og iverksette endringer av forretningsmessig karakter i eksisterende virksomheter.

Over en tidsperiode fra høst til vår skal bedriften gjennom mange prosesser som for eksempel; utvikling av forretningsidé, danne bedriftens styre, utarbeide forretningsplan, innhente kapital, registrering, markedsføring og salg, årsrapport, og til slutt avvikling av bedriften. I intraprenørskap vil analyse, utvikling av intraprenørskapsinitativ, samt iverksetting og evaluering av dette være de sentrale oppgaver studentgruppene skal gjennomføre. Bedriftene/gruppene kan bestå av to eller flere studenter, men erfaring tilsier at det beste er om det er en gruppe på tre - seks personer som etablerer en bedrift i lag. Bedriften/gruppene etableres og drives mest mulig som et aksjeselskap, der studentene skal ivareta de ulike funksjoner og oppgaver som helhet. Alle får en veileder ved universitetet og vil ha (minst) en mentor i næringslivet/arbeidslivet. Disse skal være til hjelp og støtte og gi veiledning i prosessen. Det vil i tillegg bli gitt forelesninger knyttet til sentrale emner innenfor bedriftsutvikling og intraprenørskap


Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Mappevurdering Bestått – Ikke bestått
UiTs samleside om eksamen

Mer info om mappevurdering

Mappevurdering. Til grunn for samlet vurdering ligger forretningsplan, bedriftsprosesser, rapporter, markedsføring og presentasjoner. Arbeidet med prosjektet og bedriften dokumenteres i egen mappe som blant annet skal inneholde en forretningsplan, en gruppe- og en individuell prosessbeskrivelse og en egenvurdering. Vurdering i faget skjer som samlet vurdering av innholdet i denne mappen.

Kontinuasjonseksamen

Det avholdes ingen kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: BED-2139
 • Tidligere år og semester for dette emnet