høst 2022
FLY-2604 Anvendt fjernemåling - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1. 

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

 • generell studiekompetanse og bestått realfagkurs, eller
 • bestått 1-årig forkurs for ingeniørutdanning, eller
 • 2-årig teknisk fagskole etter rammeplan fastsatt av departementet 1998/99 og tidligere studieordninger

Søknadskode: 9391


Innhold

Emnet gir en introduksjon i måleteknikker som gjøres fra avstand. Eksempler på slike teknikker kan være normale stillbilder, multispektrale bilder, video, radar, lidar og luftmålinger. Emnet gir en oversikt over hvilke fordeler, ulemper og måleusikkerheter som kan forekomme ved bruk av teknikkene, samt hvilke bruksområder de har. Emnet gir også en introduksjon i hvordan data fra ulike sensorer kan tolkes.

Anbefalte forkunnskaper

AUT-2502 El-lære og Elektronikk, MAT-1052 Matematikk 2 for ingeniører, TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Har grunnleggende kunnskap om hvordan elektromagnetiske bølger forplanter seg og hvordan de interagerer med medier gjennom absorbsjon, spredning og emisjon.
 • Har kunnskap om ulike måleteknikker.
 • Har kunnskap om hvordan man kan etablere 3D-modeller fra stillbilder og romlige punktmålinger.
 • Kan gi eksempler på anvendelsesområder for relevante fjernmålingsteknikker.

Ferdigheter:

 • Kan vurdere hvilke måleinstrument som vil være egnet for ulike anvendelser, inkludert hvilke fordeler, ulemper og usikkerheter som er forbundet med disse.
 • Kan utføre grunnleggende tolkning av data fra typiske måleinstrumenter.

Kompetanse:

 • Kan vurdere krav til posisjonering og stabilisering av ulike fjernmålingsverktøy for å utføre nøyaktige målinger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og øvingstimer

Information to incoming exchange students

This course is available for inbound exchange students.

There are no academic prerequisites to add this module in your Learning Agreement. Nevertheless, please see recommended prerequisites.

Bachelor Level

Do you have questions about this module?  Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: https://en.uit.no/education/art?p_document_id=510412.

There are no restrictions on the number of inbound students on exchange.

Deadline: 15th April


Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Skriftlig skoleeksamen 15.12.2022 09:00
4 Timer A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Teoretisk oppgave Godkjent – ikke godkjent
Prosjektoppgave i fotogrammetri Godkjent – ikke godkjent
Praktisk oppgave med landmålingsutstyr Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Teoretisk oppgave
 • Prosjektoppgave i fotogrammetri
 • Praktisk oppgave med landmålingsutstyr

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: FLY-2604
 • Tidligere år og semester for dette emnet