høst 2022
PED-3018 Utdanningspolitikk og utdanningshistorie - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Valgemne for studenter på master i pedagogikk eller tilsvarende disipliner innen samfunnsvitenskap og humaniora. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Samme opptakskrav som ved master pedagogikk.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå. Husk å skrive hvilke(n) emnekode(r) du søker opptak til i merknadsfeltet.  


Innhold

Emnet gir en grundig innføring i sentrale nasjonale utdanningsreformer fra 1970. Reformene forstås med bakgrunn i ideologiske, politiske og historiske rammer, både nasjonalt og internasjonalt. Forholdet mellom utdanningspolitikk og undervisning, oppdragelse, læring og danning blir diskutert i lys av relevant teori. Emnet undersøker forholdet mellom utdanningspolitiske intensjoner og realisert politikk i utdanningssystemet. Forholdet mellom internasjonale, nasjonale og lokale aktører drøftes i lys av utdanningsinstitusjoners autonomi. Begrep som inkludering og mangfold drøftes kritisk. Det legges vekt på dekoloniserende perspektiver.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • inngående kunnskap om det norske utdanningssystemets utvikling i nyere tid, fra barnehage til høyere utdanning
 • innsikt i ideologiske, politiske og historiske strømminger og hvordan disse påvirker utdanningsreformer/ utdanningssystemet
 • avansert kunnskap om teori som kan være utgangspunkt for utdanningspolitiske og utdanningshistoriske analyser
 • inngående kjennskap til utdanningspolitiske og utdanningshistoriske metoder
 • kjennskap til planverkenes utforming og deres betydning for utdanningssystemet

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere utdanningspolitiske dokumenter med utgangspunkt i teori
 • forholde seg kritisk til utdanningshistoriske analyser
 • sammenligne og vurdere forholdet mellom utdanningspolitiske intensjoner og realisering av disse i utdanningssystemet

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • reflektere over og diskutere sammenheng mellom nasjonale og internasjonale strømninger og politikkutforming gjennom å trekke historiske linjer
 • kritisk reflektere over og diskutere relevante begreper/teorier
 • diskutere eget og andres arbeid innen utdanningspolitikk og utdanningshistorie

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminarer med aktiv studentdeltakelse. Emnet har ca. 20 timer forelesning og 20 timer seminar, og undervisningen er spredt ukentlig gjennom semesteret. 

Eksamen

Vurderingsform: Dato: Varighet: Karakterskala:
Hjemmeeksamen 16.11.2022 09:00 (Utlevering)
23.11.2022 13:00 (Innlevering)
1 Uker A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Tekst (teori) Godkjent – ikke godkjent
Tekst (analyse) Godkjent – ikke godkjent
UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • Innlevering av tekst (ca. 1200 ord/3 sider) der studenten gjør rede for relevant teori
 • Innlevering av tekst (ca. 2800 ord/7 sider) der studenten analyserer et utdanningspolitisk dokument (f.eks. NOU, høring, Stortingsmelding)

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PED-3018
 • Tidligere år og semester for dette emnet