Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

PRO-2780 Bacheloroppgave, prosess- og gassteknologi - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for automasjon og prosessteknologi

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Emnet et forbeholdt studenter med studierett på studieprogrammet prosessteknologi. Emnet tilbys hvert vårsemester, men studentene begynner planlegging av sitt prosjekt i høstsemesteret forut.  

Studiepoengreduksjon

PRO-2020 Bacheloroppgave 20 stp

Innhold

Bacheloroppgaven skal være forankret i reelle ingeniørfaglige problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid. Det er utarbeidet en rettledning som beskriver hvordan prosjektet skal gjennomføres og stiller krav til prosjektrapporten. Prosjektene skal ha en forankring i studiet fagområde, være teknologisk orientert, forskningsbasert og skal omfatte bærekraft. 

Opptakskrav

Forkunnskapskrav:

Studentene må ha bestått minimum 100 studiepoeng fra 1. og 2. studieår på studieprogrammet prosessteknologi for å kunne starte på bacheloroppgaven. Dette kravet må nås senest ved utsatt/kontinuasjons-eksamen i 5. semester. 


Hva lærer du

Kunnskaper: 

Ferdigheter:  

Kompetanse: 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Bacheloroppgaven er et tverrfaglig og problembasert prosjektfag hvor studentene samarbeider om å løse en oppgave eller et problem som er relevant for ingeniører i prosessteknologi. Studentene arbeider i grupper på 2 eller 3 studenter, og hver gruppe får tildelt en veileder. Studentene skal arbeide med virkelige problemer fra industri eller samfunnsliv, og studentene oppfordres til å samarbeide med en industribedrift eller annen ekstern virksomhet som kan være studentenes oppdragsgiver. Studentgruppene arbeider selvstendig med sin bacheloroppgave og organiserer og fordeler selv sitt arbeid innad i prosjektgruppen. Studentene får ansvar for å velge tema, samarbeidsbedrift og problemstilling for sin bacheloroppgave, i samråd med sin veileder.  

Bacheloroppgaven er metode- og prosessorientert, og emnet har følgende milepæler for studentene: initieringsdokument, forprosjektdokument, utkast til prosjektrapport, prosjektpresentasjon, endelig prosjektrapport og refleksjonsnotat. Fremgangsmåter og resultatene fra prosjektgruppens arbeid, dokumenteres med den endelige prosjektrapporten og gjennom muntlige presentasjoner av bacheloroppgaven. 

Emnet inneholder forelesninger, kurs i presentasjonsteknikk og et arrangement hvor studentene presenterer sine oppgaver. 


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent for å få adgang til eksamen:

Eksamen: 

Emnet har to deleksamener: 

Begge deleksamener må bestås for å få beståttkarakter i emnet. 

Vurdering: 

Bokstavkarakter. 

Kontinuasjon: 

Det gis ikke rett til kontinuasjon for noen av deleksamenene. 


Dato for eksamen

Oppgave innlevering 16.05.2022

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.