vår 2022
GEO-2013 Geopraksis - 10 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt bachelorstudiet i geologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnets formål er å gi studentene praktisk innsikt i muligheter og utfordringer man møter i arbeidslivet som geolog eller geofysiker. Studentene skal ha tre ukers praksis i bedrifter, forvaltningsinstanser eller organisasjoner innen geologiske disipliner.  

Emnet startes med et søknads og CV seminar med ekspertise fra Forsknings og Utdanningskvalitetsseksjonen ved UiT. Studentene lærer å skrive søknad og CV, og søker deretter om praksisplass. Praksisbedriftene har ved semesterstart utformet og utlyst «praksisstillinger» som studentene så retter sine søknader og CVer inn mot.  

I praksisperiodene skal studentene bli kjent med en virksomhet knyttet til geologinæringen, og utføre arbeidsoppgaver etter anvisning fra nærmeste leder.  

I løpet av emnet skal studenten tilegne seg kunnskap om hvordan virksomheten er organisert, og få erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som arbeidstaker i virksomheten.  

Utenom praksisperiodene er det undervisning med forelesninger og seminarer. Innholdet i undervisningen vil i hovedsak dreie seg om arbeidsmuligheter, sammensetning av geofagssektoren i samfunnet, innovasjon, oppstart av bedrifter, refleksjon omkring egen arbeidsutførelse. Det vil arrangeres to heldags caser der studentene i team skal reflektere omkring egen opplevelse av arbeidsutførelse og kompetanseutvikling. Studentene må regne med en betydelig egeninnsats på dette emnet.  


Hva lærer du

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten har: 

 •  bred kunnskap om geologisektorens verdikjede, problemstillinger og rammevilkår  
 •  kunnskap om virksomheten de har praksis i, herunder historie, formål, organisasjon, formell ledelsesstruktur, økonomi og virksomhetens plass og funksjon i verdikjeden  
 • kjennskap til virksomhetens muligheter, utfordringer, forventninger og omdømme  
 • kjennskap til krav, forventninger og kompetanse som stilles til arbeidstakere i virksomheten  

Ferdigheter

Studenten kan: 

 • arbeidsprosessen med å skrive søknad og CV
 • reflektere over eget arbeid, gjennomføring og justere dette under veiledning 
 • beherske intervju som metode for innsamling av data  
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om virksomheten og presentere dette skriftlig og muntlig
 • under veiledning utføre tidligfase forskningsoppgaver i en bedrift, i samarbeid med andre, både studenter og arbeidstakere i virksomhetene    
 • koble faglige egenskaper med yrkesutøvelsen og ha refleksjon over egne ferdigheter

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • ha innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger i virksomheten.
 • planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med de rådende etiske krav og retningslinjer som gjelder for bedriften.  
 • formidle og kommunisere uavhengige faglige synspunkter, relevante problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer.  
 • kjenne til muligheter og utfordringer for virksomheter i geologisektoren knyttet til marked, økonomi, ressursforvaltning og innovasjon.  


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentene har praksis i en virksomhet knyttet til geologinæringen i tre perioder, hver med én ukes varighet. Undervisningen utenom praksis består av 12 forelesninger à to timer, to heldags caser og seminarer ved lærestedet.

Information to incoming exchange students

This course is open for inbound exchange students.

Do you have questions about this module? Please check the following website to contact the course coordinator for exchange students at the faculty: INBOUND STUDENT MOBILITY: COURSE COORDINATORS AT THE FACULTIES | UiT


Eksamen

Mappeevaluering. Det gis én samlet karakter.  Bestått/ikke-bestått.  Det gis ikke kontinuasjonsadgang til studenter som ikke består siste ordinære eksamen.

Mappeevalueringen består av tre innleveringer:  

-Skriftlig søknad om praksisplass med motivasjonsbrev og CV.  

-Skriftlig blogginnlegg fra arbeidspraksisen. 

-Skriftlig oppgave.

Arbeidskrav:

 • Obligatorisk oppmøte i undervisningen. 
 • Obligatorisk oppmøte i praksisbedrift. Det må legges fram legeattest eller annen gyldig dokumentasjon ved fravær.
 • 2 heldags caseoppgaver obligatorisk gjennomføring og presentasjon.  


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: GEO-2013
 • Tidligere år og semester for dette emnet