Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

GEO-2013 Geopraksis - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for geovitenskap

Emnetype

Emnet er forbeholdt bachelorstudiet i geologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnets formål er å gi studentene praktisk innsikt i muligheter og utfordringer man møter i arbeidslivet som geolog eller geofysiker. Studentene skal ha tre ukers praksis i bedrifter, forvaltningsinstanser eller organisasjoner innen geologiske disipliner.  

Emnet startes med et søknads og CV seminar med ekspertise fra Forsknings og Utdanningskvalitetsseksjonen ved UiT. Studentene lærer å skrive søknad og CV, og søker deretter om praksisplass. Praksisbedriftene har ved semesterstart utformet og utlyst «praksisstillinger» som studentene så retter sine søknader og CVer inn mot.  

I praksisperiodene skal studentene bli kjent med en virksomhet knyttet til geologinæringen, og utføre arbeidsoppgaver etter anvisning fra nærmeste leder.  

I løpet av emnet skal studenten tilegne seg kunnskap om hvordan virksomheten er organisert, og få erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som arbeidstaker i virksomheten.  

Utenom praksisperiodene er det undervisning med forelesninger og seminarer. Innholdet i undervisningen vil i hovedsak dreie seg om arbeidsmuligheter, sammensetning av geofagssektoren i samfunnet, innovasjon, oppstart av bedrifter, refleksjon omkring egen arbeidsutførelse. Det vil arrangeres to heldags caser der studentene i team skal reflektere omkring egen opplevelse av arbeidsutførelse og kompetanseutvikling. Studentene må regne med en betydelig egeninnsats på dette emnet.  


Hva lærer du

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten har: 

Ferdigheter

Studenten kan: 

Generell kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studentene har praksis i en virksomhet knyttet til geologinæringen i tre perioder, hver med én ukes varighet. Undervisningen utenom praksis består av 12 forelesninger à to timer, to heldags caser og seminarer ved lærestedet.

Eksamen

Mappeevaluering. Det gis én samlet karakter.  Bestått/ikke-bestått.  Det gis ikke kontinuasjonsadgang til studenter som ikke består siste ordinære eksamen.

Mappeevalueringen består av tre innleveringer:  

-Skriftlig søknad om praksisplass med motivasjonsbrev og CV.  

-Skriftlig blogginnlegg fra arbeidspraksisen. 

-Skriftlig oppgave.

Arbeidskrav: