Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

PFF-3025 Norskdidaktikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne, men er obligatorisk for studenter på lektorutdanning 8-13 som har nordisk som fag 1 eller 2. 

For å ta emnet må studentene ha oppfylt følgende progresjonskrav i fagplanen for lektorutdanningen 8-13: For å starte på profesjonsfag og praksis i år 4 (8. semester), må studentene ha bestått profesjonsfag og praksis år 3, ha minimum 50 studiepoeng i hvert av de to fagene sine, bestått fordypningsoppgaven og ha oppnådd minimum 190 studiepoeng totalt i forhold til fagplanen.


Innhold

Emnet skal videreutvikle studentens fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter og bygge på det studenten har tilegna seg både i norskdidaktikk (år 3) og i språk- og litteraturvitenskap fra disiplinfaget nordisk, og gjennom dette utvikle studentens faglæreridentitet. Samla skal emnene i norskdidaktikk gi studenten god innsikt og forståelse for kjerneelementene i skolefaget norsk og et god kompetanse på en rekke profesjonsrelevante områder. I dette emnet vil hovedfokuset være på følgende tema:

Digitale verktøy/ IKT i norskfaget


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-2001 Praksis år 3 i Lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-2020 Ledelse av læringsprosesser, PFF-2025 Norskdidaktikk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisiningsspråk er norsk. Eksamensspråk er norsk (nynorsk/ bokmål).

Undervisning

Omlag 40 timer undervisning i form av forelesninger og seminar med forberedte studentinnlegg.

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PFF-3001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 4. år.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav evalueres med «godkjent» / «ikke godkjent».

 

Eksamen består av:

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.