vår 2022
PFF-5013 Praksis del 2 - Praktisk- pedagogisk utdanning- for yrkesfag - 0 stp

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-5010 Profesjonsfag del 1- Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag, PFF-5011 Praksis del 1 - Praktisk- pedagogisk utdanning- for yrkesfag

Innhold

Praksis skal være veiledet. Praksisopplæringen i denne perioden søker å videreutvikle studentens kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor undervisning, arbeidsmåter, vurdering, og elever med spesielle behov.

I denne perioden skal studentene gjennomføre og dokumentere et FoU arbeid med vekt på pedagogisk og yrkesdidaktisk utviklingsarbeid.  Der det ligger til rette for det kan dette inngå som en del av praksisskolens FoU aktivitet.

I tillegg vil det bli lagt vekt på skolens organisatoriske og kulturelle rammer og skolens samarbeid med foreldre og støtteinstanser.

Yrkesetiske utfordringer vil også inngå, og særlig i tilknytning til organisasjonskulturelle og forskningsetiske spørsmål.


Hva lærer du

Etter bestått praksisopplæring skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Kandidaten har

 • erfaringsbasert kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer
 • erfaringsbasert kunnskap om lærerens rolle, rettigheter og plikter og om lærerarbeidet på organisasjonsnivå
 • kunnskap om skolen som institusjon og ledelse av den
 • kunnskap om bruk av skolens fysiske, sosiale og kulturelle omgivelser og andre læringsarenaer i egen undervisningspraksis
 • kunnskap om skolens samarbeid med foreldre og andre instanser
 • erfaringsbasertkunnskap om strategi for skoleutvikling og utviklingsprosjekter
 • kunnskap om praksisskolens FoU virksomhet

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • være tydelig leder og lede læringsarbeid tilpasset ulike elevers forutsetninger og behov, samt kunne justere arbeidsmåtene underveis
 • begrunne og anvende et bredt utvalg av arbeidsformer og undervisningsmetoder
 • begrunne ulike vurderingsformer og vurderingskriterier og bruke disse aktivt i veiledning og samhandling med elevene
 • vurdere om eleven har tilstrekkelig læringsutbytte av opplæringen
 • samarbeide med praksisveiledere, andre lærere og ledelsen om undervisningen og delta aktivt i profesjonsfellesskapet
 • bygge relasjoner til elever og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

 

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere eget lærerarbeid på en selvstendig måte i samsvar med lov- og verdigrunnlag og skolens læreplaner (med særlig vekt på variasjon og tilpasning)
 • utforme, gjennomføre og rapportere eget FoU arbeid
 • bygge gode relasjoner og kan kommunisere godt med elever, kollegaer og andre aktuelle samarbeidspartnere


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksisopplæringen i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet PPUY-utdanning. Praksis utgjør til 35 dager i andre praksisdel. Praksis gjennomføres til vanlig som parpraksis.

Emnet evalueres hvert studieår.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan få vurdering i praksis:

 • deltatt på all praksisopplæring og møtt alle krav
 • fulgt lærernes normale arbeidsdag og deltatt på relevante møter med fokus på lærers arbeidsområder
 • utarbeidet plandokumenter for undervisningsøkter som grunnlag for løpendekontinuerlig veiledning
 • levert planleggingsdokument (veiledningsgrunnlag) før praksisoppfølging fra faglærer fra UiT.
 • gjennomført et didaktisk utviklingsprosjekt inkludert datainnsamling

 

Eksamen består av:

Praksisopplæringen vurderes av en kommisjon som består av praksislærere og faglærere fra UiT, institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

Praksis vurderes med bestått/ikke bestått.

En student som får karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1- ett nytt forsøk på å bestå praksis opplæringen. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår.

Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått i praksis, må studenten slutte på utdanninga.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø | Alta |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: PFF-5013
 • Tidligere år og semester for dette emnet