Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2022

PFF-5013 Praksis del 2 - Praktisk- pedagogisk utdanning- for yrkesfag - 0 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Praksis skal være veiledet. Praksisopplæringen i denne perioden søker å videreutvikle studentens kunnskaper, ferdigheter og kompetanse innenfor undervisning, arbeidsmåter, vurdering, og elever med spesielle behov.

I denne perioden skal studentene gjennomføre og dokumentere et FoU arbeid med vekt på pedagogisk og yrkesdidaktisk utviklingsarbeid.  Der det ligger til rette for det kan dette inngå som en del av praksisskolens FoU aktivitet.

I tillegg vil det bli lagt vekt på skolens organisatoriske og kulturelle rammer og skolens samarbeid med foreldre og støtteinstanser.

Yrkesetiske utfordringer vil også inngå, og særlig i tilknytning til organisasjonskulturelle og forskningsetiske spørsmål.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-5010 Profesjonsfag del 1- Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag, PFF-5011 Praksis del 1 - Praktisk- pedagogisk utdanning- for yrkesfag

Hva lærer du

Etter bestått praksisopplæring skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Kandidaten har

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

 

Generell kompetanse

Kandidaten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Praksisopplæringen i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet PPUY-utdanning. Praksis utgjør til 35 dager i andre praksisdel. Praksis gjennomføres til vanlig som parpraksis.

Emnet evalueres hvert studieår.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan få vurdering i praksis:

 

Eksamen består av:

Praksisopplæringen vurderes av en kommisjon som består av praksislærere og faglærere fra UiT, institutt for lærerutdanning og pedagogikk.

Praksis vurderes med bestått/ikke bestått.

En student som får karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1- ett nytt forsøk på å bestå praksis opplæringen. Nytt forsøk kan først gjøres når neste kull gjennomfører praksis påfølgende studieår.

Dersom studenten heller ikke da oppnår karakteren bestått i praksis, må studenten slutte på utdanninga.