vår 2022
VPL-1210 Rehabilitering, habilitering, helsearbeid og miljøterapi i praksis (praksis 2) - 15 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Emne 1-9 må være fullfør og bestått.


Innhold

Sentrale temaer i emnet er:

 • Miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering
 • Samhandling, kommunikasjon og brukermedvirkning
 • Omsorg
 • Etikk
 • Pleieprosedyrer
 • Kartlegging
 • Juridisk grunnlag for utøvelse av helse- og omsorgstjenester
 • Selvrefleksivitet og faglig forsvarlighet
 • Legemiddelhåndtering
 • Dokumentasjon


Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan redegjøre for aktuelle somatiske, psykiske og kognitive utfordringer hos tjenestemottakerne ved det aktuelle praksisstedet (10 d/ 10 f)
 • Kan redegjøre for praksisstedets funksjon og plassering innen helse- og omsorgstjenestene, og beskrive lovgrunnlag og regler for praksisplassens tjenesteutøvelse  (4 g/ 13 b)

Ferdigheter

 • Kan anvende faglig kunnskap i utøvelse av beslutningsstøtte (8 b)
 • Kan anvende og vurdere relevante og anerkjente metoder i kartleggings- og utredningsarbeid for å identifisere brukeres mål og behov som grunnlag for tiltak (8 c/ 9*)
 • Kan anvende faglig kunnskap for å bidra til god folkehelse gjennom helsefremming og sykdomsforebygging i et livsløpsperspektiv (11 a)
 • Kan anvende faglig kunnskap for å identifisere symptomer på sykdom og sette inn nødvendige behandlingstiltak, samt ved behov innhente bistand hos annet helsepersonell eller henvise videre for å sikre forsvarlig bistand til personer med behov for helsehjelp (11 b)
 • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i pasientopplæring (11 c)

Generell kompetanse

 • Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere tiltak og tjenesteutforming med utgangspunkt i brukeres mål og behov, selvstendig og i samarbeid med brukere og andre, i tråd med faglige føringer, etiske krav og retningslinjer (6 e)
 • Kan identifisere og diskutere/ redegjøre for faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer avledet av miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering, samt reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen gjennom faglig skjønn (6 a/ 9 a)
 • Kan formidle sentralt fagstoff om miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering skriftlig og muntlig for å bidra til utvikling av god praksis (9 c)
 • Kan med utgangspunkt i tjenestemottakers ønsker, verdier, behov, forutsetninger, bakgrunn og utgangspunkt utøve koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering (8 a/ 16*)
 • Kan planlegge og gjennomføre daglig omsorg, grunnleggende pleieprosedyrer og legemiddelhåndtering etter gjeldende forskrifter på en omsorgsfull og faglig forsvarlig måte (12 a)
 • Kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med brukere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes verdighet og behov (12 b)


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Til sammen en ukes for- og etterarbeid med forelesninger og gruppearbeid, samt 9 ukers sammenhengende praksis.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 400 timer inkludert selvstudium.


Eksamen

Arbeidskrav:

Innlevering av følgende obligatoriske arbeidskrav:

1.et individuelt skriftlig arbeid

2. obligatorisk veiledningsmøter

3. godkjent midtvurdering

4. godkjent sluttvurdering

5. individuelt refleksjonsnotat

Godkjent arbeidskrav har en varighet på fire (4) sammenhengende semester, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før kandidaten kan få karakter i emnet.

Eksamen:

Sammensatt vurdering vurderes til bestått/ikke bestått.

Kandidater som ikke består ordinær eksamen, og kandidater med gyldig fravær, gis adgang til kontinuasjonseksamen. Se forskrift om studier og eksamener ved UiT for nærmere informasjon.


 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: VPL-1210
 • Tidligere år og semester for dette emnet