vår 2021
SAM-1035 Samisk som fremmedspråk: Lesing og skriftlig kommunikasjon - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i samisk som fremmedspråk. Det kan tas som enkeltemne dersom kravet til forkunnskaper er oppfylt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Emnet SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1 (10 stp).

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Emnet legger vekt på følgende to hovedområder:

Lesing

I løpet av kurset skal studenten lese ulike typer autentiske tekster, som sakprosa og skjønnlitterære tekster.

Skriftlig kommunikasjon

Studenten får en gjennomgang av nordsamisk setningsoppbygging, med vekt på områder som kan være utfordrende i egen skriving.

Temaer, ordforråd:

 • samiske samfunn
 • hverdagsliv
 • fortellinger, sagn og dikt

Grammatikk:

 • avledninger; passiv, refleksiv, kausativ
 • ubestemte pronomen
 • nomenfraser
 • verbfraser
 • post- og preposisjoner, partikler, konjunksjoner og subjunksjoner
 • oppbygging av hovedsetninger og leddsetninger
 • syntaktisk analyse som hjelpemiddel i egen skriving
 • syntaktiske relasjoner som kongruens, valens og reksjon.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 • kan gjøre rede for setningsoppbygningsreglene, og kongruens mellom subjektet og andre setningsledd
 • kan produsere passive setninger og vet forskjellen mellom passiv i norsk og samisk
 • kan gjøre en syntaktisk analyse av vanlige setninger
 • forstår bruken av forskjellige kasus
 • kan avlede nye ord, og forstår den praktiske bruken av orddanningssystemet

Ferdigheter

Studenten kan:

 • beherske grunnleggende grammatikk og syntaks i egen tekstproduksjon
 • bruke ubestemte pronomener i setninger
 • bruke vanlige konjunksjoner og subjunksjoner i setninger
 • produsere nominale og adverbiale leddsetninger og relative setninger
 • forstå og bruke et ordforråd som dekker ulike dagligdagse situasjoner og generelle samfunnsmessige temaer
 • følge tråden i lengre samiske tekster, både muntlig og skriftlig
 • skrive lengre sammenhengende tekster på samisk, med et variert ordforråd, varierte setningsstrukturer og ulike typer tekstsammenbindinger
 • bruke digitale verktøy som støtte både i egen læring og i språkproduksjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er samisk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger, gruppeundervisning, øvelser og gruppearbeid. Studentene må arbeide regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning og oversettelser. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emnern evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • to skriftlige obligatoriske oppgaver til fastsatte frister

Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav skal være godkjent minst 2 uker før eksamen. Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

 • to ukers hjemmeeksamen (2000-3000 ord)

Eksamen evalueres med karakter fra A-F, der ikke bestått vurderes med karakteren F. Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre. Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg. Ved karakter F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studentene anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SAM-1035
 • Tidligere år og semester for dette emnet