Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

SAM-1035 Samisk som fremmedspråk: Lesing og skriftlig kommunikasjon - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i samisk som fremmedspråk. Det kan tas som enkeltemne dersom kravet til forkunnskaper er oppfylt.

Innhold

Emnet legger vekt på følgende to hovedområder:

Lesing

I løpet av kurset skal studenten lese ulike typer autentiske tekster, som sakprosa og skjønnlitterære tekster.

Skriftlig kommunikasjon

Studenten får en gjennomgang av nordsamisk setningsoppbygging, med vekt på områder som kan være utfordrende i egen skriving.

Temaer, ordforråd:

Grammatikk:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Emnet SAM-1031 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 1 (10 stp).

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er samisk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger, gruppeundervisning, øvelser og gruppearbeid. Studentene må arbeide regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning og oversettelser. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emnern evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav skal være godkjent minst 2 uker før eksamen. Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

Eksamen evalueres med karakter fra A-F, der ikke bestått vurderes med karakteren F. Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre. Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg. Ved karakter F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studentene anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeoppgave utlevering 28.04.2021 innlevering 12.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.