vår 2021
SAM-1036 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 2 - 20 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i samisk som fremmedspråk og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SAM-1032 Nordsamisk som fremmedspråk: Praktisk nordsamisk II 10 stp
SAM-1033 Nordsamisk som fremmedspråk: Grammatikk II 10 stp

Innhold

Temaer, ordforråd:

 • personlig helse, kropp og følelser
 • politikk og samfunnsliv
 • samisk media
 • samiske tradisjoner
 • dikt, eventyr, sang og regler

Praktisk språkbruk: Studenten skal etter endt kurs ha:

 • økt ordforrådet sitt og styrket sin språklige kompetanse
 • forbedret sine skriftlige og muntlige ferdigheter

Grammatikk:

verbbøyning: kondisjonalis, imperativ og infinitte verbformer nomenbøyning: spørrende, relative, påpekende, resiproke og refleksive pronomen komparering og bruken av adjektiv annet: adverb, partikler, konjunksjoner og subjunksjoner

Digitale verktøy:

 • læringssti og nettgrammatikk
 • Oahpa!
 • nettordbok, nedlastbar ordbok og paradigmegenerator


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

 • har tilegnet seg et utvidet ordforråd spesielt innenfor samfunnsliv og personlig helse.
 • forstår lengre og mer komplekse nordsamiske setninger
 • kan sammenligne verb i presens og preteritum
 • kan bøye substantiv i alle kasus og tall, og forstå bruken av dem
 • kan gjøre rede for kongruens og kasusbruk
 • kjenner til ulikheter mellom samisk og norsk uttrykksmåte
 • kjenner igjen avledete og sammensatte ord, og forstår den praktiske bruken av orddanningssystemet
 • kjenner igjen og forstår refleksive og resiproke pronomener i tekst og tale  

Ferdigheter

Studenten kan:

 • beherske grunnleggende grammatikk
 • komparere adjektiv i skrift og tale
 • bruke nordsamisk muntlig med utgangspunkt i ordforråd fra samfunnsliv, helse og kultur
 • gjenfortelle fra aktuelle nyheter i muntlig og skriftlig framstilling
 • forstå og bruke et ordforråd som dekker forskjellige dagligdagse situasjoner og generelle samfunnsmessige temaer
 • uttrykke seg muntlig og skriftlig om generelle dagligdagse og samfunnsmessige temaer
 • følge tråden i lengre samiske tekster, både muntlig og skriftlig
 • skrive tekster på samisk
 • lese mer komplekse tekster skrevet for morsmålsbrukere; Ávvir, lærebøker for mellom- og ungdomstrinnet,  nettsider på samisk m.m.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter og undervisningsspråket vil være nordsamisk og norsk. Eksamensspråk er nordsamisk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger, gruppeundervisning, øvelser og gruppearbeid. Emnet er intensivt og har en rask progresjon. Studentene må derfor jobbe regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene. Det er et mål å gjennomføre en ekskursjon til samiske institusjoner i Finnmark i løpet av semesteret.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilket program/hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal slutt evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 3 skriftlige obligatoriske oppgaver til fastsatte frister.

Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav skal være godkjent minst 2 uker før eksamen.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

 • 5-timers skoleeksamen

           og

 • en muntlig eksamen på inntil 20 minutter

Det gis en samlet vurdering. Den skriftlige delen vurderes med karakterer fra A-F, der F regnes som stryk. Muntlig eksamen er justerende for skriftlig karakter, og det er mulig å justere opp eller ned med en karakter. Ved karakteren F i den skriftlige delen, gis det ikke anledning til å ta en muntlig prøve. 

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Alle karaktergivende aktiviteter må tas på nytt ved en kontinuasjonseksamen. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: SAM-1036
 • Tidligere år og semester for dette emnet