Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

SAM-1036 Samisk som fremmedspråk: Innføringskurs 2 - 20 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet er obligatorisk i årsstudiet i samisk som fremmedspråk og kan tas som enkeltemne.

Innhold

Temaer, ordforråd:

Praktisk språkbruk: Studenten skal etter endt kurs ha:

Grammatikk:

verbbøyning: kondisjonalis, imperativ og infinitte verbformer nomenbøyning: spørrende, relative, påpekende, resiproke og refleksive pronomen komparering og bruken av adjektiv annet: adverb, partikler, konjunksjoner og subjunksjoner

Digitale verktøy:


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskodene er: 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter og undervisningsspråket vil være nordsamisk og norsk. Eksamensspråk er nordsamisk.

Undervisning

Emnet tilbys i form av forelesninger, gruppeundervisning, øvelser og gruppearbeid. Emnet er intensivt og har en rask progresjon. Studentene må derfor jobbe regelmessig på egenhånd og/eller i kollokviegrupper med tekstlesing, oppgaveløsning, oversettelser og snakketrening. Det regnes med aktiv deltakelse fra studentene. Det er et mål å gjennomføre en ekskursjon til samiske institusjoner i Finnmark i løpet av semesteret.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilket program/hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal slutt evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav skal være godkjent minst 2 uker før eksamen.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

           og

Det gis en samlet vurdering. Den skriftlige delen vurderes med karakterer fra A-F, der F regnes som stryk. Muntlig eksamen er justerende for skriftlig karakter, og det er mulig å justere opp eller ned med en karakter. Ved karakteren F i den skriftlige delen, gis det ikke anledning til å ta en muntlig prøve. 

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Alle karaktergivende aktiviteter må tas på nytt ved en kontinuasjonseksamen. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 31.05.2021 innlevering 31.05.2021

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

SAM-1033 Nordsamisk som fremmedspråk: Grammatikk II 10 stp
Undervisning Vår 2021
Undervisningsopplegg velg gruppe Se timeplan på nett

Første forelesning: se timeplanen

Campus Tromsø 1 stip. Katarzyna Zofia Dominczak
Campus Tromsø 2 stip. Katarzyna Zofia Dominczak
Muntlig eksamen uke 22-23

Arbeidskrav Frister for innlevering: annonseres i Canvas