høst 2020
INF-6001 Grunnleggende innføring i IKT-sikkerhet - 0 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

15. september 2020.

 

Emnet starter 122. september.


Emnetype

Emnet er ikke studiepoenggivende. Nettbasert emne som går over 3-4 uker og er beregnet til omtrent 100 arbeidstimer for deltakere. Ved å ta emnet INF-6001 Grunnleggende innføring i IKT-sikkerhet, vil du kunne få utstedt et kursbevis dersom du gjennomfører kurset. Emnet kan ikke inngå i noen programutdanning.

Makimalt antall deltakere: 50 studenter. Emnet starter kun opp om det er minimum 5 studenter som registrerer seg. Deltakere som har meldt seg på, men som likevel ikke kan delta bes om å melde seg av emnet.


Opptakskrav

Emnet krever ingen spesielle forkunnskaper, men er best tilpasset kandidater som minst har fullført videregående skole med noe realfagsfordypning. Emnet er tilpasset kandidater som minst har fullført videregående skole med noe realfagsfordypning. Videre forventes/anbefales det at deltakere har noe av kunnskapen tilsvarende innholdet fra emnet INF-6000 Grunnleggende innføring i programmering, men ingen spesielle forkunnskaper i IKT-sikkerhet.

Innhold

Emnet gir kursdeltakerne en basisforståelse av området IKT-sikkerhet eller digital sikkerhet. Det innebærer (i) å lære en presis forståelse av begrepen som brukes på området og kunne bruke disse korrekt i en fremstilling eller i en dialog om temaet, (ii) å kjenne til ulike trusler mot IKT systemer og mekanismer som kryptering, digitale sertifikater, digitale signaturer og sikkerhetsprotokoller, for å beskytte seg mot slike trusler, (iii) personvern og konsekvenser for IKT systemer som må håndtere personvern, og (iv) litt om lover, reguleringer og etikk knyttet opp til IKT-sikkerhet.

Anbefalte forkunnskaper

INF-6000 Grunnleggende innføring i programmering

Hva lærer du

Kunnskap: 

 • Kandidaten behersker de mest sentrale begrepene innen IKT-sikkerhet
 • Kandidaten har en grunnleggende forståelse av trusler og sårbarhet i samfunnet, med særlig vekt på hvordan digitalisering påvirker dette
 • Kandidaten er kjent med behovet for å tenke helhetlig sikkerhet under utvikling, produksjon, drift og avvikling av systemer
 • Kandidaten har kunnskap om når personvern trer i kraft
 • Kandidaten har kunnskap om typiske tilnærminger for beskyttelse og anonymisering av data
 • Kandidaten er kjent med grunnleggende tekniske sikkerhetsmekanismer og deres bruksområder
 • Kandidaten kan finne frem til om de mest relevante lover, forskrifter, anbefalinger og standarder for IKT-sikkerhet

Ferdigheter:

 • Kandidaten kan argumentere for viktigheten av god cyber-hygiene (rutiner og oppførsel), brukeropplæring om IKT-sikkerhet, og bevissthet rundt IKT-sikkerhetstrusler og sårbarheter
 • Kandidaten kan vurdere om et system forvalter sensitive persondata og identifisere et behov for beskyttelse av persondata
 • Kandidaten kan gjøre enkle vurderinger av systemer for ulike typer IKT-angrep og se behovet for å prioritere risiko og lage planer for risikoredusering

Generell kompetanse: 

 • Kandidaten kan delta i diskusjoner om IKT-sikkerhet
 • Kandidaten kan samarbeide om, og utvise ansvarlighet overfor, IKT og sikkerhet


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet har en praktisk tilnærming til innholdet og læringsmålene. Emnet vil gis som en kombinasjon av digitale forelesninger hvor deltakere kan interagere med foreleser (kombinasjon video, presentasjoner, kodeeksempler, og en chat-funksjon mellom kursstab og deltakere) og praktiske øvinger. Det betyr at i tillegg til en presentasjon av stoffet så vil det være fokus på øvinger som deltakere må gjennomføre og få tilbakemelding på. Dette vil være konkrete reelle problemstillinger som deltakere skal løse med den kunnskapen de har ervervet seg i emnet.

Eksamen

Arbeidskrav: For å få kursbevis må studentene få godkjent det obligatoriske arbeidskravet i emnet. Disse vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet vil være inntil 3 oppgavesett som skal løses og leveres i læringsportalen.

Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Nettbasert |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: INF-6001
 • Undersider