vår 2021
PSY-3900 Masteroppgave i psykologi - 60 stp

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på masterstudiet i psykologi og kan ikke tas som enkelteemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-3000 Proseminar

Innhold

Målet til emnet PSY-3900 er å ruste studentene til å

 • Planlegge og utføre innen avsatt tid et forskningsprosjekt på et høyt (master)nivå
 • Formidle effektivt sitt arbeid til andre både skriftlig, muntlig og visuelt til fagkollegaer (e.g., muntlige presentasjoner, PPT framlegg, konferansesøknad og posterframlegg)og til mer populærvitenskapelige publikum (e.g., presentasjon til nye studenter)
 • Lære hvordan å søke om midler til framtidige prosjekter
 • Offentliggjøre sine funn via publisering
 • Internt (MUNIN)
 • I fagfelledømte tidsskrifter
 • Planlegge og utføre en karriereplan

 

Undervisningen knyttet til masteroppgaven er todelt: (1) det gis undervisning relevant for de generelle ferdighetene som berører alle studentene, og (2) veiledere veileder studentene på de spesifikke forskningsoppgavene knyttet til masteroppgaven. De generelle ferdighetene knyttet til emnet rettes mot profesjonsutvikling og karriereveiledning. Temaene under profesjonsutviklingen omfatter forskningsetikk med vekt på etiske problemstillinger, forpliktelser, enheter og prosedyrer; formidling i artikkelformat, muntlige presentasjoner med bruk av visuelle media (e.g., ppt, video, eller lignende) for ulike publikum, og posterutvikling og framlegg. I tillegg omfatter det skriving av søknader om forskningsmidler og til forskningskonferanser. Senter for karriere og arbeidsliv på UiT tilbyr karriereveiledningen skreddersydd til Masterstudentene i psykologi sine behov.

 

Det formelle arbeidet med masteroppgaven er fordelt over studiets tre siste semestre, men arbeidet med oppgaven kan planlegges allerede første semester som en del av PSY-3000 Proseminar som tilbyr anledningen til å bli kjent og knytte kontakt med mulige veiledere. Sammen kan studenten og veileder begynne dialogen om innholdet til masterprosjektet og gode valg til studenten sin fagportefølje videre.

 

Andre semester (10 stp)

I løpet av semesteret skal studenten skaffe seg oversikt over relevant litteratur, utarbeide en konkret problemstilling og lage et første utkast til masteroppgavens innledning. Studenten skal også framføre prosjektet muntlig til et faglig forum, delta i den årlige workshopen med dagens og tidligere masterstudenter, og få generell karriereveiledning fra Senter for karriere og arbeidsliv.

 

Tredje semester (20 stp)

For empiriske oppgaver vil mesteparten av arbeidet med datainnsamling foregå dette semesteret. For teoretiske oppgaver avklares arbeidsoppgaver i samråd med veileder. Profesjonsutviklingsdelen av semesteret omfatter undervisning om hvordan å skrive gode konferansesøknader og søknader om forskningsmidler, og tilbudet fra Senter for karriere og arbeidsliv omfatter Arbeidslivsdagen og et kurs i CV-skriving og jobbsøking.

 

Fjerde semester (30 stp)

Masteroppgaven ferdigstilles og leveres. Posterdesignkurs tilbys og posterne presenteres på den årlige workshopen med dagens og tidligere masterstudenter, og Senter for karriere og arbeidsliv tilbyr et intervjutreningskurs.


Hva lærer du

Ved fullført andre semester (10 stp)skal en student kunne:

 • Vurdere kritisk og analytisk psykologisk kunnskapsproduksjon og dens forskningsbasis for så å utvikle en ny og selvstendig problemstilling til masteroppgvearbeidet.
 • Bruke strategisk vitenskapelige kilder, forskningsmetoder og statistikk for å designe et selvstendig forskningsarbeid av basalfaglig og/eller anvendt psykologisk art.
 • Skrive en vitenskapelig innledning i APA stil.
 • Vise respekt for de etiske normene relevant for psykologisk forskning.
 • Handle etisk forsvarlig i tråd med de verdier psykologifaget bygger på (e.g., innenfor rammen tilsatt av de Regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Datatilsynet, og andre rådende instanser).
 • Jobbe selvstendig og med andre for å bli en aktiv, initiativtakende del av det faglige fellesskapet på IPS og av fagfeltet psykologi generelt.
 • Bli trygg på å presentere fagstoff i en lengre vitenskapelig presentasjon for kolleger.
 • Presentere forskningsstoff på visuelle medier (e.g., ppt slides).
 • Utvikle en fremdriftsplan for masterarbeidet videre.
 • Identifisere hovedelementene som er relevant for ens generell karrieretenkning.

 

Ved fullført tredje semester (20 stp) skal en student kunne:

 • Bruke strategisk vitenskapelige forskningsmetoder og statistikk for å (1) gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid av basalfaglig og/eller anvendt psykologisk art (for empiriske oppgaver) eller (2) bedømme metodene bak forskningsresultater for å informere en grundig og overbevisende argumentasjon relevant for problemstillingen (for teoretiske oppgaver).
 • Skrive en vitenskapelig metode og resultatdel i APA stil (for de som skriver empiriske oppgaver). For de som skriver teoretiske oppgaver avklares skriveoppgavene i samråd med veileder.
 • Handle og skrive på etisk forsvarlige måter i tråd med de verdiene psykologifaget bygger på (e.g., innenfor rammen tilsatt av de Regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Datatilsynet, og andre rådende instanser).
 • Jobbe selvstendig og med andre for å bli en aktiv, initiativtakende del av det faglige fellesskapet på IPS og av fagfeltet psykologi generelt.
 • Skrive søknader til konferansedeltakelse
 • Skrive søknader om forskningsmidler.
 • Utvikle en fremdriftsplan for masterarbeidet videre.
 • Delta i Arbeidslivsdagen arrangert av Senter for karriere og arbeidsliv for å gjøre seg kjent med karrieremuligheter og representanter fra egnede bedrifter og foretak..
 • Skrive en god CV.
 • Forberede egeninnsats for framtidig jobbsøking.

 

For empiriske oppgaver vil mesteparten av arbeidet med datainnsamling foregå dette semesteret. For teoretiske oppgaver avklares arbeidsoppgaver i samråd med veileder

 

Ved fullført fjerde semester (30 stp) skal en student kunne:

 • Trekke og formidle begrunnede konklusjoner og forslag til faglig begrunnet arbeid videre.
 • Skrive et fullstendig vitenskapelig arbeid i APA stil.
 • Vise atferd i samsvar med en grunnholdning basert på verdiene relevant for psykologisk forskning.
 • Jobbe selvstendig og med andre for å bli en aktiv, initiativtakende del av det faglige fellesskapet på IPS og av fagfeltet psykologi generelt.
 • Designe fengende og tilstrekkelig informative postere om forskningsarbeidet til masteroppgaven.
 • Bli trygg på å presentere forskning i en poster session for et bredt publikum (spesielt BA studenter og andre interesserte universitetsfolk).
 • Utvikle en realiserbar publiseringsplan med veilederen.
 • Øve seg på jobbintervjuferdigheter under veiledning av Senter for karriere og arbeidsliv.
 • Masteroppgaven ferdigstilles og leveres.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen varierer etter tema og vil kunne omfatte forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid , workshoper og praktiske øvelser.

Eksamen

Eksamen:

Innlevering av masteroppgaven til MUNIN. Masteroppgaven vurderes etter karakterskalaen A-E, F for stryk. Ved karakteren F gis det anledning til kontinuasjonseksamen tidlig det påfølgende semester.

 

Alle faglige og profesjonsutviklende arbeidskrav skal godkjennes hvert semester av veiledere og leveres inn med veiledningskontrakten ved semester slutt. Arbeidet kontrolleres av Masterkomiteen. Etter innleveringer blir godkjent av veileder og Masterkomiteen er studenten kvalifisert til å gå videre til den neste semesterdelen av emnet.

 

Arbeidskrav:

Arbeidskrav andre semester omfatter:

 • En skriftlig innledning skrevet i APA stil (maks 5 sider).
 • For empiriske oppgaver skal dette omfatte en arbeidstittel og første utkast til innledningen om problemstillingen og forskningsdesignet. Referanselista kommer i tillegg.
 • For teoretiske oppgaver skal innledningen omfatte en arbeidstittel og første utkast til innledningen om problemstillingen og et forslag til disposisjonen videre. Referanselista kommer i tillegg.
 • Muntlig presentasjon av innledningen for veiledere og Instituttet med bruk av visuelle media (e.g. ppt, video).
 • Deltakelse i tilbudet fra Senter for karriere og arbeidsliv. Arbeidskravet omfatter oppmøte og aktiv deltakelse i tilbudet.
 • Prosjektskisse og framdriftsplan (1-2 sider)
 • Inkludér masteroppgavens tema, mål, delmål og både de pålagte og prosjekt-spesifikke fristene for PSY 3900 i det 3. og 4. semester samt oversikt over hvilke valgfrie fag er planlagt å ta.

 

Kopier av arbeidskravene skal legges ved en utfylt kopi av kontraktsiden til 2. semester underskrevet av studenten og veilederen.

 

Arbeidskrav tredje semester omfatter:

 • Muntlig presentasjon av innledningen for det nye masterkullet under orienteringsuka deres. (godkjennes ved framføring ¿ ingen ting må leveres inn).
 • Konferansesøknad knyttet til masteroppgavearbeidet (etter malene til en selvvalgt konferanse).
 • Søknad om forskningsmidler (maks 5 sider ¿ etter malen til NFR)
 • Deltakelse i tilbudet fra Senter for karriere og arbeidsliv.
 • Revidert framdriftsplan (1 side)
 • Inkludér en oversikt over oppnådde mål i 2. semester, samt mål, delmål og både pålagte og prosjekt-spesifikke frister for PSY-3900 3. semester.

 

Kopier av arbeidskravene skal legges ved en utfylt kopi av kontraktsiden til 3. semester underskrevet av studenten og veilederen.

 

Arbeidskrav fjerde semester omfatter:

 • Posterframføring (innleveringen består av en A4 eller A3 kopi av posteren)
 • En skriftlig veiledende avtale for evt. framtidige publikasjoner og forfatterskap.
 • Masteroppgavens tittel og abstrakt
 • Innlevering av masteroppgaven til MUNIN. Masteroppgaven vurderes etter karakterskalaen A-E, F for stryk. Ved karakteren F gis det anledning til kontinuasjonseksamen tidlig det påfølgende semester.

Kopier av arbeidskravene skal legges ved en utfylt kopi av kontraktsiden til 4. semester underskrevet av studenten og veilederen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 60
 • Emnekode: PSY-3900
 • Tidligere år og semester for dette emnet