Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2021

PSY-3900 Masteroppgave i psykologi - 60 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for psykologi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på masterstudiet i psykologi og kan ikke tas som enkelteemne

Innhold

Målet til emnet PSY-3900 er å ruste studentene til å

 

Undervisningen knyttet til masteroppgaven er todelt: (1) det gis undervisning relevant for de generelle ferdighetene som berører alle studentene, og (2) veiledere veileder studentene på de spesifikke forskningsoppgavene knyttet til masteroppgaven. De generelle ferdighetene knyttet til emnet rettes mot profesjonsutvikling og karriereveiledning. Temaene under profesjonsutviklingen omfatter forskningsetikk med vekt på etiske problemstillinger, forpliktelser, enheter og prosedyrer; formidling i artikkelformat, muntlige presentasjoner med bruk av visuelle media (e.g., ppt, video, eller lignende) for ulike publikum, og posterutvikling og framlegg. I tillegg omfatter det skriving av søknader om forskningsmidler og til forskningskonferanser. Senter for karriere og arbeidsliv på UiT tilbyr karriereveiledningen skreddersydd til Masterstudentene i psykologi sine behov.

 

Det formelle arbeidet med masteroppgaven er fordelt over studiets tre siste semestre, men arbeidet med oppgaven kan planlegges allerede første semester som en del av PSY-3000 Proseminar som tilbyr anledningen til å bli kjent og knytte kontakt med mulige veiledere. Sammen kan studenten og veileder begynne dialogen om innholdet til masterprosjektet og gode valg til studenten sin fagportefølje videre.

 

Andre semester (10 stp)

I løpet av semesteret skal studenten skaffe seg oversikt over relevant litteratur, utarbeide en konkret problemstilling og lage et første utkast til masteroppgavens innledning. Studenten skal også framføre prosjektet muntlig til et faglig forum, delta i den årlige workshopen med dagens og tidligere masterstudenter, og få generell karriereveiledning fra Senter for karriere og arbeidsliv.

 

Tredje semester (20 stp)

For empiriske oppgaver vil mesteparten av arbeidet med datainnsamling foregå dette semesteret. For teoretiske oppgaver avklares arbeidsoppgaver i samråd med veileder. Profesjonsutviklingsdelen av semesteret omfatter undervisning om hvordan å skrive gode konferansesøknader og søknader om forskningsmidler, og tilbudet fra Senter for karriere og arbeidsliv omfatter Arbeidslivsdagen og et kurs i CV-skriving og jobbsøking.

 

Fjerde semester (30 stp)

Masteroppgaven ferdigstilles og leveres. Posterdesignkurs tilbys og posterne presenteres på den årlige workshopen med dagens og tidligere masterstudenter, og Senter for karriere og arbeidsliv tilbyr et intervjutreningskurs.


Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-3000 Proseminar

Hva lærer du

Ved fullført andre semester (10 stp)skal en student kunne:

 

Ved fullført tredje semester (20 stp) skal en student kunne:

 

For empiriske oppgaver vil mesteparten av arbeidet med datainnsamling foregå dette semesteret. For teoretiske oppgaver avklares arbeidsoppgaver i samråd med veileder

 

Ved fullført fjerde semester (30 stp) skal en student kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen varierer etter tema og vil kunne omfatte forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid , workshoper og praktiske øvelser.

Eksamen

Eksamen:

Innlevering av masteroppgaven til MUNIN. Masteroppgaven vurderes etter karakterskalaen A-E, F for stryk. Ved karakteren F gis det anledning til kontinuasjonseksamen tidlig det påfølgende semester.

 

Alle faglige og profesjonsutviklende arbeidskrav skal godkjennes hvert semester av veiledere og leveres inn med veiledningskontrakten ved semester slutt. Arbeidet kontrolleres av Masterkomiteen. Etter innleveringer blir godkjent av veileder og Masterkomiteen er studenten kvalifisert til å gå videre til den neste semesterdelen av emnet.

 

Arbeidskrav:

Arbeidskrav andre semester omfatter:

 

Kopier av arbeidskravene skal legges ved en utfylt kopi av kontraktsiden til 2. semester underskrevet av studenten og veilederen.

 

Arbeidskrav tredje semester omfatter:

 

Kopier av arbeidskravene skal legges ved en utfylt kopi av kontraktsiden til 3. semester underskrevet av studenten og veilederen.

 

Arbeidskrav fjerde semester omfatter:

Kopier av arbeidskravene skal legges ved en utfylt kopi av kontraktsiden til 4. semester underskrevet av studenten og veilederen.