høst 2020
BED-2012 Prosjektledelse - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SVF-2506 Prosjektorganisering 10 stp
ØS405 Prosjektorganisering 10 stp
BED-6007 Prosjektledelse 5 stp
BED-2042NETT Prosjektstyring 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i prosjekt som arbeidsform. Prosjektledelse vurderes i økende grad som en nøkkelkompetanse og har høy prioritet i stadig flere virksomheter.

Emnet gir en gjennomgang av prosjektets utvikling fra behov til gevinstrealisering og en lærer om metoder og teknikker som kan anvendes på alle typer prosjekter.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 • Kunnskap

Studentene skal:

 • ha kunnskap om prosjekters egenart, utvikling og plass i samfunnet.
 • kjenne til perspektiver, begreper, modeller og verktøy som benyttes ved initiering, planlegging, gjennomføring, oppfølging, avslutning og gevinstrealisering av prosjekter.
 • ha kunnskap om suksessfaktorer og suksesskriterier i prosjekter
 • Ferdigheter:

Studentene skal:

 • kunne anvende prosjektfaglige begreper, metoder, teknikker og verktøy for å utforme, planlegge og følge opp prosjekter og treffe begrunnede valg ved ulike utfordringer.
 • kunne reflektere over utøvelse av prosjektledelse i en prosjektorganisasjon og i samspill med en basisorganisasjon.
 • kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en prosjektfaglig problemstilling.
 • Generell kompetanse:

Studentene skal:

 • ha fått en kritisk, men positiv holdning til prosjekt som arbeidsform og bruken av prosjekter i samfunnet.
 • ha innsikt i prosjektfaglige problemstillinger.
 • kunne identifisere, utforme, planlegge, gjennomføre, evaluere og avslutte prosjekter alene og som deltaker i en gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • kunne formidle sentralt prosjektfaglig stoff og utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor prosjektledelse og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Emnet forutsetter i utgangspunktet  tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Eksamen

Arbeidskrav:

En obligatorisk gruppeoppgave må være vurdert til bestått for å få avlevere eksamen i faget.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Vurdering:

4 timers skriftlig eksamen. Karakterskala A-E, med F som stryk.

Eksamen arrangeres i Tromsø.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-2012
 • Tidligere år og semester for dette emnet