høst 2020
EXF-0714 Examen facultatum ved HSL-fakultetet - 10 stp

Sist endret: 14.01.2021

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet inngår i førstesemesterstudiet, og tilbys bare i høstsemesteret. Det kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Studiepoengreduksjon

EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet 10 stp
EXF-0711 Examen facultatum for samfunnsvitenskapelige fag - desentralisert 10 stp
EXF-0712 Examen facultatum ved HSL-fakultetet - nettbasert 10 stp
EXF-0713 Examen facultatum - nettbasert for forsvaret 10 stp

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale sider ved akademisk virksomhet. Det tar opp  grunnleggende trekk ved akademisk skriving, argumentasjonslære, vitenskapsfilosofi og informasjonskompetanse. Du vil tilegne deg kunnskaper og ferdigheter du vil få god bruk for i dine videre studier.

Sentrale spørsmål er: Hvordan forklare sosiale fenomen? Hvordan forstå menneskeskapte objekter? Hvordan argumentere saklig for og imot en påstand?  Hvordan uttrykke seg med språklig klarhet?  Hvordan forberede og skrive en akademisk tekst? Emnet tar også for seg ulike forklaringstyper og grunnleggende vitenskapelige tilnærminger til kulturelle og sosiale forskningstema. Det komplekse forholdet mellom vitenskap og samfunn vil også bli diskutert.

Du får øvd opp dine evner til kritisk refleksjon, til å diskutere og til å se en sak fra ulike sider.

Et kurs i informasjonskompetanse (hvordan finne, evaluere, bruke og sitere kilder) inngår som del av emnet. 


Hva lærer du

Etter bestått eksamen i emnet har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har:

 • grunnleggende forståelse av vitenskapelig klarhet, argumentasjon og saklighet
 • innsikt i det karakteristiske ved samfunnsvitenskapelig og humanvitenskapelig  kunnskap, begrunnelse og forklaring
 • gode kunnskaper om hva som kjennetegner en akademisk tekst
 • kunnskap om den akademiske skriveprosessen
 • kunnskap om kildekritikk, søketeknikker, referering og plagiering 

Ferdigheter og kompetanse

Studenten:

 • kan argumentere og redegjøre på en akademisk måte
 • kan anvende vitenskapelige metoder og vitenskapsteoretiske fremgangsmåter 
 • kan reflektere kritisk over forvaltning/produksjon av vitenskapelig kunnskap
 • kan delta i en akademisk diskusjon, både skriftlig og muntlig
 • kan disponere og strukturere en akademisk tekst
 • kan finne, anvende og vise til akademiske kilder.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen går over 12 uker, og består av en ukentlig forelesning og et ukentlig seminar. Forelesningene vil ta for seg temaer som utdypes i seminargruppene, der muntlig og skriftlig aktivitet er en sentral del av læringsformen. Universitetsbibliotekets kurs i informasjonskompetanse  inngår som en del av undervisningen.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer hvert år.


Eksamen

Det kreves 75% oppmøte på seminarundervisningen, samt at det skrives en hjemmeoppgave der studenten skal fremstille et egenvalgt tema i akademisk form. Arbeidskravet må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av en digital skoleeksamen på 5 timer. Det brukes en karakterskala fra A-F, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

Ved karakter F/ikke bestått på digital skoleeksamen tilbys kontinuasjonseksamen i midten av februar i vårsemesteret. Ved gyldig forfall tilbys også utsatt eksamen. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: EXF-0714