Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2020

EXF-0714 Examen facultatum ved HSL-fakultetet - 10 stp


Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Emnetype

Emnet inngår i førstesemesterstudiet, og tilbys bare i høstsemesteret. Det kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale sider ved akademisk virksomhet. Det tar opp  grunnleggende trekk ved akademisk skriving, argumentasjonslære, vitenskapsfilosofi og informasjonskompetanse. Du vil tilegne deg kunnskaper og ferdigheter du vil få god bruk for i dine videre studier.

Sentrale spørsmål er: Hvordan forklare sosiale fenomen? Hvordan forstå menneskeskapte objekter? Hvordan argumentere saklig for og imot en påstand?  Hvordan uttrykke seg med språklig klarhet?  Hvordan forberede og skrive en akademisk tekst? Emnet tar også for seg ulike forklaringstyper og grunnleggende vitenskapelige tilnærminger til kulturelle og sosiale forskningstema. Det komplekse forholdet mellom vitenskap og samfunn vil også bli diskutert.

Du får øvd opp dine evner til kritisk refleksjon, til å diskutere og til å se en sak fra ulike sider.

Et kurs i informasjonskompetanse (hvordan finne, evaluere, bruke og sitere kilder) inngår som del av emnet. 


Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Hva lærer du

Etter bestått eksamen i emnet har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har:

Ferdigheter og kompetanse

Studenten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen går over 12 uker, og består av en ukentlig forelesning og et ukentlig seminar. Forelesningene vil ta for seg temaer som utdypes i seminargruppene, der muntlig og skriftlig aktivitet er en sentral del av læringsformen. Universitetsbibliotekets kurs i informasjonskompetanse  inngår som en del av undervisningen.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer hvert år.


Eksamen

Det kreves 75% oppmøte på seminarundervisningen, samt at det skrives en hjemmeoppgave der studenten skal fremstille et egenvalgt tema i akademisk form. Arbeidskravet må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av en digital skoleeksamen på 5 timer. Det brukes en karakterskala fra A-F, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

Ved karakter F/ikke bestått på digital skoleeksamen tilbys kontinuasjonseksamen i midten av februar i vårsemesteret. Ved gyldig forfall tilbys også utsatt eksamen. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar.


Dato for eksamen

Skriftlig 03.12.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.


Emnet overlapper disse emnene

EXF-0713 Examen facultatum - nettbasert for forsvaret 10 stp
Undervisning Høst 2020
Forelesning f.aman. Sigurd Tønnessen
Første gang: 19. august 2019.

Seminar Ex.fac Første gang: Uke 34. Se under den enkelte gruppe.

Seminar Ex.fac gr. 1 uni.lekt. Fredrik Nyseth
Første gang mandag 19. august.

Seminar Ex.fac gr. 2 uni.lekt. Fredrik Nyseth
Første gang mandag 19. august.

Seminar Ex.fac gr. 3 f.aman. Sigurd Tønnessen
Første gang 19. august 2019.

Seminar Ex.fac gr. 4 uni.lekt. Fredrik Nyseth
Første gang 19. august 2019.

Seminar Ex.fac gr. 5 uni.lekt. Torje Mikalsen
stip. Maria Danielsen
Første gang mandag 19. august.

Seminar Ex.fac gr. 6 uni.lekt. Torje Mikalsen
stip. Maria Danielsen
Første gang mandag 19. august.

Seminar Ex.fac gr. 7 f.aman. Svein Anders Noer Lie
Første gang mandag 19. august.

Seminar Ex.fac gr. 8 f.aman. Sigurd Tønnessen
Første gang mandag 19. august.

Seminar Ex.fac gr. 9 f.aman. Sigurd Tønnessen
Første gang tirsdag 20. august.

Seminar Ex.fac gr. 10 f.aman. Svein Anders Noer Lie
Første gang tirsdag 20. august.

Seminar Ex.fac gr. 11 uni.lekt. Fredrik Nyseth
dato kommer senere

Seminar Ex.fac gr. 12 f.aman. Roar Anfinsen
Seminar Ex.fac gr. 13 f.aman. Roar Anfinsen
Seminar Ex.fac gr. 14 f.aman. Roar Anfinsen
Seminar Ex.fac gr. 16 f.aman. Svein Anders Noer Lie
Seminar Ex.fac gr. 17 f.aman. Roar Anfinsen
Universitetsbibliotekets kurs i informasjonskompetanse iKomp UB-kurs: dato kommer senere

Orienteringsmøte Orienteringsmøte: 14. august 2019 kl.13:15 i AUD I.

Eksamen Eksamen: 5-timers digital skoleeksamen 5. desember.