vår 2020
FSK-2030 Bærekraftig havbruk - 30 stp

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi studenten en innføring i bærekraftig oppdrett av akvatiske organismer basert på tverrfaglig kunnskap fra samfunnsfag, økonomi og økologi. Undervisningen er organisert i tematiske bolker (genetikk, havbruk, forvaltning og økonomi) og legger vekt på helhetlig forståelse av hvordan genetiske, biologiske, teknologiske, økonomiske og forvaltningsmessige forutsetninger påvirker bærekraft i moderne oppdrett av akvatiske organismer.

Hva lærer du

Etter fullført semester skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskap om hvordan genetiske teorier og metoder kan brukes for å oppnå gode vekst-/ produktegenskaper og lønnsomhet i moderne, bærekraftig oppdrett av akvatiske organismer.
 • har kunnskap om hvordan noen sentrale biologiske og teknologiske faktorer påvirker bærekraft i oppdrett av akvatiske organismer.
 • har kunnskap om hvordan økonomiske størrelser som produktpris, pris på fór og andre innsatsfaktorer påvirker produksjonsbeslutningene til oppdrettsselskap
 • har kunnskap om lover og regler som gjelder i forvaltningen av akvatiske organismer i oppdrett og hvordan dette påvirker bærekraften i næringen.
 • ha kunnskap om tverrfaglige metoder og løsninger som påvirker bærekraft i næringen (f.eks trafikklyssystemet).
 • har innsikt i relevante økologiske, økonomiske, samfunnsfaglige og etiske problemstillinger og utfordringer i norsk og internasjonal havbruksnæring.

Ferdigheter

Kandidaten

 • forstår hvordan genetiske teorier og metoder kan anvendes for å oppnå økt bærekraftig utvikling innen havbruksnæringen.
 • kan redegjøre for hvordan noen sentrale biologiske og teknologiske faktorer på et overordnet nivå påvirker bærekraft i oppdrett av akvatiske organismer.
 • kan bruke bio-økonomiske modeller for å optimalisere produksjon.
 • kan analysere og redegjøre for forvaltningens mål og prinsipper og hvordan forvaltningen påvirker bærekraftsdimensjonene i havbruksnæringen.
 • kan benytte ulike metoder til å kunne for å løse tverrfaglige problemstillinger knyttet til oppdrett av akvatiske organismer.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle kunnskap om hvordan genetiske teorier og metoder bidrar til bedre forvaltning, gode produktegenskaper og økt bærekraft i havbruksnæringen.
 • kan bruke og formidle kunnskap om bruk av teknologiske løsninger i ulike produksjonsfaser (for eksempel egg-, yngel- og matfiskproduksjon) og hvordan dette påvirker bærekraft i havbruksnæringen.
 • kan redegjøre for økologiske, økonomiske og samfunnsmessige (herunder etiske) konsekvenser av forvaltningstiltak i oppdrettsnæringen.
 • kan bidra til å foreta avveiinger mellom ulike bærekraftdimensjoner og hensyn.
 • kan samarbeide tverrfaglig for å løserelevante problemstillinger og utfordringer i norsk og internasjonal havbruksnæring.
 • kan formidle kunnskap om muligheter og utfordringer for virksomheter i havbruksnæringen mht. teknologi, lovverk og økonomi.
 • kan formidle og bruke kunnskap om helhetlige/tverrfaglige tiltak for bedre forvaltning og økt bærekraft i oppdrettsnæringen.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Fleksible undervisningsformer som forelesning, seminar, pc laboratorium, laboratorium og ekskursjon.

Eksamen

2 ukers individuell hjemmeeksamen. Størrelsen på hjemmeeksamen skal ikke overstige 7000 ord.

Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav

 • Havbruk: Det er obligatorisk deltagelse på ekskursjon til settefisk- og matfiskanlegg (eller tilsvarende), samt innlevering av rapport fra ekskursjonen. Det skal leveres en felles rapport for settefisk- og matfiskanlegg.  Studentene skal samarbeide i grupper på fire personer. Alle deltakere skal dokumentere sitt bidrag til rapporten. Rapporten skal ikke overstige 4000 ord.  
 • Genetikk: Deltagelse på én laboratorieøvelse, godkjenning av laboratorierapport (lab.rapporten skal ikke overstige 2000 ord) og en gruppepresentasjon. Deltakelse på to seminarer knyttet til relevante problemstillinger i kurset (totalt ca. 10 timer), samt godkjenning av en avsluttende prosjektoppgave. I oppgaven skal studentene undersøke og drøfte hvordan genetisk teori, prinsipper og verktøyer kan bidra til bærekraftig havbruksnæring. Det vil bli gitt ulike tema for oppgaven. Studentene skal samarbeide i grupper på fire personer. Prosjektoppgaven skal skrives etter vitenskapelig standard, og studentene skal dokumentere sine bidrag til oppgaven. Prosjektoppgaven skal ikke overstige 4000 ord.
 • Havbruksøkonomi: Studentene skal levere en individuell, skriftlig besvarelse på en utdelt oppgave. Oppgaven vil dreie seg om etterspørsels- og tilbudssiden i markedet for atlantisk oppdrettslaks. På etterspørselssiden vil typiske spørsmål være om utviklingen i global etterspørsel etter atlantisk oppdrettslaks fra rundt 1980 og fram til i dag. Her forventes i hovedsak kvalitative drøftinger. På tilbudssiden vil typiske spørsmål gå på optimalt slaktetidspunkt under varierende antakelser for i) Pris på produktet, ii)- Fôrpris, iii) Naturlig dødelighet, iv) Med og uten rotasjon. Her forventes kvantitative drøftinger med bruk av excel eller annen programvare for å løse oppgaven. Omfanget av besvarelsen skal ikke overstige 5000 ord.
 • Havbruksforvaltning: Studentene skal behandle og skrive saksframlegg og innstilling for en akvakulturtillatelse. Studentene vil få tilgang til reelle tillatelser som så skal behandles og vurderes i forhold til regelverk, krav og planer. Saksframlegget skal begrunne innstilingen til vedtak.  Framgangsmåte og krav til innhold og utforming av saksframlegg og innstilling vil bli gjennomgått og spesifisert i seminar. Studentene skal samarbeide i grupper på fire og skal levere et saksframlegg og en innstilling til vedtak som ikke skal overstige 4000 ord.  
 • Tverrfaglig seminar: Deltagelse på to av tre seminarer.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: FSK-2030
 • Tidligere år og semester for dette emnet