Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

FSK-2030 Bærekraftig havbruk - 30 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i fiskeri- og havbruksvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi studenten en innføring i bærekraftig oppdrett av akvatiske organismer basert på tverrfaglig kunnskap fra samfunnsfag, økonomi og økologi. Undervisningen er organisert i tematiske bolker (genetikk, havbruk, forvaltning og økonomi) og legger vekt på helhetlig forståelse av hvordan genetiske, biologiske, teknologiske, økonomiske og forvaltningsmessige forutsetninger påvirker bærekraft i moderne oppdrett av akvatiske organismer.

Hva lærer du

Etter fullført semester skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

Ferdigheter

Kandidaten

Generell kompetanse

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Fleksible undervisningsformer som forelesning, seminar, pc laboratorium, laboratorium og ekskursjon.

Eksamen

2 ukers individuell hjemmeeksamen. Størrelsen på hjemmeeksamen skal ikke overstige 7000 ord.

Bokstavkarakterer A-F, hvor F er ikke bestått.

Arbeidskrav

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen.


Dato for eksamen

Hjemmeeksamen utlevering 05.05.2020 innlevering 19.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.