vår 2020
NOR-3132 Kjønnsforskning i nordisk litteraturvitenskap - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne dersom studenten tilfredsstiller opptakskravet til masterprogrammet i nordisk språk og litteratur. Emnet er valgfritt for studenter som er tatt opp på mastergradsprogram i nordisk språk og litteratur og lektorutdanning trinn 8-13, studieretning nordisk.

Opptakskrav

Søknadskode 9371 - Enkeltemne på masternivå.

Opptakskrav: Bachelor i nordisk språk og litteratur (eller tilsvarende gradsutdanning) med fordypning i nordisk (80 studiepoeng). Av de 80 studiepoengene (stp.) i nordisk må 60 stp være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå, og det er et krav om et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i disse emnene i nordisk. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til.  


Innhold

Emnet utforsker betydningen av kjønn i studiet av nordisk litteratur, og utdyper forståelsen av hvordan den aktuelle kjønnsforskning kan integreres i litteraturvitenskaplig teori og praksis. Emnet behandler tradisjonell feministisk litteraturteori, queerteori, maskulinitetsforskning, og tilgrensende felt. Pensum består av et teoretisk kjernestoff som knytter kjønn til historieskriving og estetisk teori, og litterære verker som brukes som eksempler på hvordan ulike teoretiske perspektiver kan appliseres i litterær analyse. Emnet vil også gi studentene forståelse for kjønnsforskningens litteraturhistorie. Pensumlitteraturen kan tilpasses i samråd med faglærer.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • avansert kunnskap om aktuelle teorier innenfor den litteraturvitenskapelige kjønnsforskning
 • innsikt om kjønnsteoretiske problemstillinger i analysen av litterære verker
 • forståelse for hvordan litterære kanoniseringsprosesser kan problematiseres utifra ulike kjønnsperspektiver

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • reflektere faglig omkring sentrale begreper og perspektiver innenfor den litteraturvitenskapelige kjønnsforskning
 • analysere tekstar frå et kjønnsperspektiv og redegjøre for sambandet mellom litterære tekstar og kulturelle fenomen
 • behandle kjønnsteoretiske problemstillinger i en egen fagtekst på høyt nivå

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • formulere seg muntlig og skriftlig over kjønnsteoretiske problem på en kritisk måte
 • reflektere inn kjønnsdimensjonen i estetisk teori og praksis
 • vurdere et faglig materiale på en kjønnskritisk måte


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk eller et annet skandinavisk språk. Eksamensspråket er norsk. Målform bokmål eller nynorsk. Utvekslingsstudenter som tar emnet som del av mastergraden ved sin hjeminstitusjon, kan søke programstyret i nordisk språk og litteratur om å få skrive eksamen på dansk eller svensk.

Undervisning

Ca. 26 timer undervisning i form av forelesinger og diskusjoner.

Våren 2020 er emnet samlingsbasert (3 samlinger).

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent av faglærer innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

 • et skriftlig arbeidskrav på 4-5 sider som leveres og evalueres av faglærer. Tema for arbeidskravet bestemmes i samråd med faglærer. Arbeidskravet kan være et utkast til semesteroppgaven.

Arbeidskrav evalueres med «godkjent» / «ikke godkjent».

 

Eksamen består av:

 • en semesteroppgave på 12-15 sider over sjølvalgt emne (eksklusive litteraturliste).

Emnet skal velges i samråd med faglærer. Oppgaven skrives under veiledning i løpet av semesteret og skal leveres innen fastsatt frist. Hver student kan få inntil to timer veiledning i forbindelse med oppgaveskrivinga. Eksamensspråket er norsk. Målform: bokmål eller nynorsk. Utvekslingsstudenter som tar emnet som del av mastergraden ved sin hjeminstitusjon, kan søke programstyret i nordisk språk og litteratur om å få skrive eksamen på dansk eller svensk.

 

Vurderingsuttrykk:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

 

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidd form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.  


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: NOR-3132
 • Tidligere år og semester for dette emnet