Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2020

NOR-3132 Kjønnsforskning i nordisk litteraturvitenskap - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne dersom studenten tilfredsstiller opptakskravet til masterprogrammet i nordisk språk og litteratur. Emnet er valgfritt for studenter som er tatt opp på mastergradsprogram i nordisk språk og litteratur og lektorutdanning trinn 8-13, studieretning nordisk.

Innhold

Emnet utforsker betydningen av kjønn i studiet av nordisk litteratur, og utdyper forståelsen av hvordan den aktuelle kjønnsforskning kan integreres i litteraturvitenskaplig teori og praksis. Emnet behandler tradisjonell feministisk litteraturteori, queerteori, maskulinitetsforskning, og tilgrensende felt. Pensum består av et teoretisk kjernestoff som knytter kjønn til historieskriving og estetisk teori, og litterære verker som brukes som eksempler på hvordan ulike teoretiske perspektiver kan appliseres i litterær analyse. Emnet vil også gi studentene forståelse for kjønnsforskningens litteraturhistorie. Pensumlitteraturen kan tilpasses i samråd med faglærer.

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Opptakskrav

Søknadskode 9371 - Enkeltemne på masternivå.

Opptakskrav: Bachelor i nordisk språk og litteratur (eller tilsvarende gradsutdanning) med fordypning i nordisk (80 studiepoeng). Av de 80 studiepoengene (stp.) i nordisk må 60 stp være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå, og det er et krav om et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i disse emnene i nordisk. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til.  


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk eller et annet skandinavisk språk. Eksamensspråket er norsk. Målform bokmål eller nynorsk. Utvekslingsstudenter som tar emnet som del av mastergraden ved sin hjeminstitusjon, kan søke programstyret i nordisk språk og litteratur om å få skrive eksamen på dansk eller svensk.

Undervisning

Ca. 26 timer undervisning i form av forelesinger og diskusjoner.

Våren 2020 er emnet samlingsbasert (3 samlinger).

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent av faglærer innen fastsatt frist før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav evalueres med «godkjent» / «ikke godkjent».

 

Eksamen består av:

Emnet skal velges i samråd med faglærer. Oppgaven skrives under veiledning i løpet av semesteret og skal leveres innen fastsatt frist. Hver student kan få inntil to timer veiledning i forbindelse med oppgaveskrivinga. Eksamensspråket er norsk. Målform: bokmål eller nynorsk. Utvekslingsstudenter som tar emnet som del av mastergraden ved sin hjeminstitusjon, kan søke programstyret i nordisk språk og litteratur om å få skrive eksamen på dansk eller svensk.

 

Vurderingsuttrykk:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

 

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidd form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.  


Dato for eksamen

Semesteroppgave innlevering 22.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.