vår 2020
NOR-3134 Skandinavisk barne- og ungdomslitteratur - 10 stp

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne dersom studenten oppfyller opptakskravet til mastergradsprogrammet i nordisk språk og litteratur. Emnet er et valgemne for studenter som er tatt opp på mastergradsprogram i nordisk språk og litteratur og lektorutdanning trinn 8-13, studieretning nordisk.

Opptakskrav

Søknadskode 9371 - Enkeltemne på masternivå.

Opptakskrav: Bachelor i nordisk språk og litteratur (eller tilsvarende gradsutdanning) med fordypning i nordisk (80 studiepoeng). Av de 80 studiepoengene (stp.) i nordisk må 60 stp være fra 1000-nivå og 20 stp. fra 2000-nivå, og det er et krav om et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i disse emnene i nordisk. I merknadsfeltet må du oppgi emnekoden på emnet du ønsker å søke opptak til. 


Innhold

Emnet behandler skandinavisk barne- og ungdomslitteratur, dens historie, sjangertradisjoner og resepsjonshistorie. Emnet utforsker barne- og ungdomslitteraturens egenart og dens relasjon til det voksenlitterære felt. Litterære tekster i interaksjon med andre kunstformer vil stå sentralt, blant annet film, dataspill, og multimodale verker. Emnet inkluderer perspektiv på barnebokkritikk, etikk, og barn- og ungdomslitterære kanoniseringsprosesser. Emnet har som ambisjon å gi studentene trening i å formulere forskningsspørsmål omkring barne- og ungdomslitteratur og å vurdere anvendeligheten av aktuelle teorier og metoder innenfor feltet. Pensumlitteraturen kan tilpasses i samråd med faglærer.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • avansert kunnskap om sentrale motiv og tema i eldre og nyere skandinavisk barne- og ungdomslitteratur
 • innsikt i sentrale problemstillinger, analysemåter og forskningsmessige utfordringer innenfor barne- og ungdomslitteraturforskningen
 • forståelse for hvordan litterære kanoniseringsprosesser kan problematiseres utifra et barne- og voksenperspektiv

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjøre rede for den skandinaviske barne- og ungdomslitteraturens historie fra midten av 1800-tallet til idag, og dens relasjon til ideologiske og politiske kontekster
 • identifisere barne- og ungdomslitteraturens typiske sjangrer, motiver og narratologiske trekk
 • beskrive og kritiskt vurdere barne- og ungdomslitteraturens resepsjonshistorie

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • gjøre rede for de ulike teoretiske og estetiske idéer som har satt sitt preg på barne- og ungdomslitteraturens historiske utvikling
 • utføre selvstendig forskningsarbeid på det barne- og ungdomslitterære forskningsfeltet
 • formidle og arbeide didaktisk med barne- og ungdomslitteratur.


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk eller et annet skandinavisk språk.

Eksamensspråket er norsk. Målform: bokmål eller nynorsk. Utvekslingsstudenter som tar emnet som del av mastergraden ved sin hjeminstitusjon, kan søke programstyret i nordisk språk og litteratur om å få skrive eksamen på dansk eller svensk.


Undervisning

Ca. 26 timer undervisning i form av forelesinger og diskusjoner.

Våren 2020 er emnet samlingsbasert (3 samlinger).

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent av faglærer innen fastsatt frist før man kan fremstiller seg til eksamen:

 

 • et skriftlig arbeidskrav på 4-5 sider som evalueres av faglærer. TArbeidskravet kan være et utkast til semsteroppgaven.

Arbeidskrav evalueres med «godkjent» / «ikke godkjent».  

Eksamen består av:

 • semesteroppgave på 12-15 sider over sjølvalgt emne (eksklusive litteraturliste).

Emnet skal velges i samråd med faglærer. Oppgaven skal skrives under veiledning i løpet av semesteret og skal leveres innen fastsatt frist. Hver student kan få inntil to timer veiledning i forbindelse med oppgaveskrivinga. Eksamensspråk er norsk. Målform: bokmål eller nynorsk. Utvekslingsstudenter som tar emnet som del av mastergraden ved sin hjeminstitusjon, kan søke programstyret i nordisk språk og litteratur om å få skrive eksamen på dansk eller svensk.

 

Vurderingsuttrykk:

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i bearbeidd form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: NOR-3134
 • Tidligere år og semester for dette emnet