høst 2019
HIF-8100 Litteratur og medisin - 5 stp

Søknadsfrist

Ph.d.-studenter ved UiT søker opptak ved å undervisningsmelde seg i Studentweb innen 1. august for høstsemesteret. 

Andre søker opptak innen 1. juni for høstsemesteret. 

Søknadskode 9303 i Søknadsweb.


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Ph.d.-studenter og søkere med norsk mastergrad på fem år eller 3+2 år (eller tilsvarende), er kvalifiserte søkere. Gyldig dokumentasjon er bekreftelse fra din utdanningsinstitusjon på at du er aktiv ph.d.-student eller mastergradsvitnemål. Søkere som har avlagt mastergrad fra et utenlandsk universitet må i tillegg til vitnemål legge ved Diploma Supplement/engelsk oversettelse av vitnemålet. Ph.d.-studenter betaler ikke semesteravgift. 

Innhold

Litteratur og medisin er et fagfelt innen medisinsk humaniora som utforsker litterære uttrykk omkring helse og sykdom. Interesseområdene er blant annet livsmestring, helse og (fysisk og psykisk) lidelse, handikap, traumer og vold, biomedisinsk vitenskap og legepraksis, slik disse representeres figurativt i litteraturen. Innen feltet litteratur og medisin brukes litteraturvitenskaplige teorier for å studere hvordan lege-pasient-forholdet eller sykdom kommer til uttrykk i litterære tekster, og for å undersøke litterære virkemidler i medisinske journaltekster og medisinsk praksis.

Ph.d.-emnet tar sikte på å utforske feltets tverrfaglige potensiale. Dette skjer dels gjennom å presentere ulike litteraturvitenskaplige fagtradisjoners teoretiske og metodiske relevans for feltet litteratur og medisin, dels gjennom å undersøke hva studiet av litterære og medisinske tekster betyr for vår forståelse av forestillinger om sunnhet og sykdom.

For å sikre fokus på tverrfaglighet og konkrete metoder vil vi be alle bidragsytere på kurset om å besvare følgende spørsmål gjennom sitt foredrag:

 • Hvilken betydning har feltet litteratur og medisin for studentens egen forskning?
 • Hvilke konkrete metodiske utfordringer og muligheter innebærer fagfeltet i empirisk eller tekstbasert forskning?
 • På hvilken måte kan fagfeltet berike litteraturvitenskap og helsevitenskap generelt?

Disse spørsmålene vil også stå sentralt i individuelle skriftlige arbeider (arbeidskrav og eksamen) og i gruppearbeidene i kurset.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har:

 • avansert kunnskap om aktuelle teorier og metoder innenfor fagfeltet litteratur og medisin
 • innsikt om teoretiske problemstillinger i analysen av skjønnlitterære tekster som behandler helse og sykdom
 • forståelse for teoretiske koblinger mellom litteraturvitenskap og helsevitenskap

Ferdigheter

Studenten kan:

 • reflektere faglig omkring de mest sentrale bidragsytere og vitenskapelige arbeider innen fagfeltet litteratur og medisin
 • formulere selvstendige temaer og problemstillinger med relevans for fagfeltet
 • bruke fagfeltets viktigste teorier, metoder og nøkkelbegreper i en egen fagtekst på høyt nivå

Kompetanse

Studenten:

 • kan skrive fagtekst med selvvalgt problemstilling på avansert nivå som relaterer seg til kursets gjennomgående temaer
 • har utviklet en evne til avansert refleksjon om fagfeltets mulige relevans i forhold til studentens eget forskningsprosjekt
 • kan reflektere kritisk over betydningen av fagfeltet litteratur og medisin og bidra til ny kunnskap innenfor eget fagområde


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk eller et annet skandinavisk språk. Eksamensspråk er norsk (valgfri målform) eller et annet skandinavisk språk.

Undervisning

Tre dager (totalt 20 timer) med forelesninger, diskusjon og studentpresentasjoner. Kurset er stykket opp i halvdagsbolker, som fokuserer på:

Dag 1:

 • medisin i litteratur
 • litteratur som medisin (biblioterapi)

Dag 2

 • narrativ medisin
 • litteratur, helsefag og livsmestring

Dag 3

 • framtidig utvikling innenfor fagfeltet
 • relevans for studentens eget prosjekt

Kandidatene forventes å ha lest kurslitteraturen på forhånd.

Det vil bli innhentet skriftlig evaluering innen endt kurs. Evalueringen gjøres tilgjengelig for ph.d.-utvalget ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Et skriftlig arbeidskrav på 3-5 sider med utgangspunkt i kandidatens eget forskningsarbeid. Teksten må innleveres før kurset.
 • En muntlig presentasjon av hovedpunkter fra en av pensumtekstene med påfølgende diskusjon.

Eksamen består av:

En fagtekst på 12-15 sider som bygger på det skriftlige arbeidskravet og videreutvikler dette i lys av kurset og tilbakemeldinger fra plenum.

Eksamen vurderes med "Bestått" / "Ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter "ikke bestått" tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret.


Error rendering component

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: HIF-8100
 • Tidligere år og semester for dette emnet